Programa

La igualtat de drets, deures i oportunitats, per la justícia social

 

VIC PER A TOTS vol treballar per garantir els drets socials i construir estat del benestar des de l’ajuntament. Un ajuntament que garanteixi les necessitats bàsiques de les persones, atenent de manera especial els col·lectius més vulnerables per eradicar els factors que generen exclusió i mantenint la justícia social com a prioritat en l’acció de govern.

1. Dret a la Salut i a l’alimentació

No hi ha benestar ni progrés si les persones no tenen garantides l’alimentació i la salut. Per a VIC PER A TOTS els drets a l’alimentació i a la salut són prioritats absolutes, de les quals els poders públics no es poden desentendre en cap cas. 

Volem que l’ajuntament esdevingui una autèntica de garantia d’aquests drets, davant la inhibició de responsabilitats del Govern de la Generalitat.

Actualment, el Banc d’Aliments ha servit a més de 4210 beneficiaris amb més de 1269 famílies beneficiaries anualment. Pensem que des de l’Ajuntament hem d’incrementar els mecanismes de detecció de necessitats i els recursos per atendre aquestes, amb una partida oberta als pressupostos municipals segons l’increment de les necessitats reals.

VIC PER A TOTS continuarà exigint al Govern de la Generalitat que assumeixi les seves responsabilitats amb la ciutadania. Però els drets de les persones no poden esperar a que l’administració responsable decideixi desenvolupar les seves obligacions, des de l’Ajuntament assumirem el compromís amb la qualitat de vida de la gent. Per aquest motiu augmentarem i reforçarem els recursos municipals per atendre les necessitats d’alimentació i de salut dels vigatans i vigatanes.

1.1 Garantir una alimentació adequada i suficient en la infància i la vellesa

 • Garantirem la universalització de les beques menjador, enfortint les prestacions socials a famílies amb infants.

 • Obrirem un menjador social adreçat a infants i joves durant les vacances escolars per garantir un àpat diari amb els components nutrients requerits per les autoritats de salut que intervenen en el correcte desenvolupament de la infància.

 • Iniciarem un programa dels àpats en companyia, adreçats a persones que viuen soles.

1.2 Suport i coordinació amb el bancs d’aliments

 • Millorarem i donarem tot el suport necessari el banc d’aliments i a les entitats responsable per augmentar el subministrament de productes frescos (carn, peix, fruita, verdura…) i també productes per a la cura i la higiene personal i per a la neteja de l’habitatge.

1.3 Millorar l’accés a la salut amb treball coordinat dels diferents agents de salut

 • Promourem la salut com una política transversal present en totes les regidories, aprofundint sobretot en programes i accions educatives per abordar la prevenció.

 • Garantirem l’empadronament de totes les persones perquè tinguin ple accés al servei de salut pública sense exclusions, treballant especialment amb les persones nouvingudes.

 • Recuperarem les polítiques d’atenció en l’àmbit de la planificació familiar, incidint especialment en la salut afectivo-sexual i reproductiva del col·lectiu juvenil.

 • Crearem del Consell Municipal de Salut per treballar coordinadament amb els ambulatoris per garantir el dret universal a la salut de la població.

 • Exigirem al Govern de la Generalitat que posi fi a les retallades en recursos, serveis i condicions laborals al Consorci Hospitalari de Vic. Prioritzarem la lluita contra les llistes d’espera i millorarem la transparència i la rendició de comptes del Consorci.

 • Ens oposarem a qualsevol possibilitat de creació del Consorci de Salut a la comarca que substitueixi la gestió de l’ICS en l’atenció primària.

 • Exigirem a la Generalitat de Catalunya la finalització del mapa d’assistència primària de salut garantint la construcció d’un tercer CAP per la ciutat.

 • Desenvoluparem activitats adreçades a les famílies per tal de donar-los elements que millorin el creixement saludable dels seus fills i filles, els seus estils de convivència, respecte i solidaritat, especialment en l’adolescència, fent front de manera especial a malalties que afectes als joves com l’anorèxia, la bulímia i l’obesitat extrema.

 • Fomentarem els menjadors ecològics a totes les escoles de Vic.

 • Promourem la prevenció dels accidents laborals especialment a les empreses càrniques, mitjançant el control de les empreses i dels hàbits de treball que practiquen.

 • Serem molt actius en l’aplicació al municipi de les normatives de control de la contaminació atmosfèrica per a la protecció de la salut, especialment les relatives al trànsit i a la velocitat dels vehicles, a les normes industrials de producció i sanejament i a les activitats comercials i humanes productores de sorolls i radiacions.

1.4. Garantir els serveis d’atenció domiciliària i de teleassistència a l’abast de tota la gent gran

 • Continuarem garantint la universalització dels serveis d’atenció domiciliària i aplicar criteris de tarifació social per garantir uns preus assequibles en funció de la renda de les persones usuàries.

 

2. L’atenció a les persones i famílies en situació o risc de pobresa 

Des de VIC PER TOTS apostem per una ciutat al servei de la dignitat de les persones, sense pobresa ni exclusió social i que garanteixi el mínim vital dels ciutadans i ciutadanes.

L’empitjorament de les condicions de vida ha portat moltes persones a la pobresa i el principal repte ha se ser aconseguir que els serveis municipals d’atenció a les persones permetin un abordatge global de les necessitats, uns serveis que facilitin l’exercici dels drets de ciutadania.

Hem de treballar amb les persones de manera integral, superant compartiments i segmentacions, més vinculades a la lògica burocràtica que a les necessitats, els drets i els projectes de les persones. Amb l’objectiu de combatre l’etiqueta d’estigmatització que encara tenen molts serveis (només són utilitzats per una determinada part de la població) i d’altres tenen barreres d’accés, bàsicament econòmiques, que fan que una part de la població no hi pugui accedir.

L’Ajuntament de Vic és un dels ajuntaments de tot Catalunya que menys ha incrementat el pressupost en “protecció social”, situant-se molt per sota de la mitjana de la resta de municipis.

Tot això ens porta a defensar un canvi de model dels serveis socials i d’atenció a les persones cap a un paradigma emancipador i no des de la caritat, que faci possible viure amb justícia social i dignitat, promotor de l’autonomia personal i la vinculació social i comunitària. Uns serveis socials universals, de qualitat i de proximitat, que actuïn per eradicar els factors que generen exclusió, que lluiten contra l’emergència, que atenen persones i col·lectius vulnerables i que tracen itineraris d’inclusió.

En definitiva, per a VIC PER A TOTS les persones esdevenen les veritables protagonistes, subjectes actius de totes les polítiques per tal que totes les persones puguin desenvolupar els seus projectes de vida en igualtat de condicions.

 • Elaborarem el Pla de Rescat Social per a persones i famílies en situació de més vulnerabilitat social i econòmica, mitjançat un fons municipal de garantia de drets bàsics, sense limitació pressupostària.

 • Crearem la Mesa de seguiment del Pla de Rescat Social amb la participació de tots els agents econòmics i socials de la ciutat.

 • Evitarem els talls de subministrament d’aigua, llum i gas a famílies en situació o en risc de pobresa. Combatrem la pobresa energètica fent que cap persona perdi el dret a viure amb dignitat en el seu habitatge, articulant ajuts especials per pagar els subministraments i exigirem a Aigües Vic SL i les companyies energètiques que operen a la ciutat que cap ciutadà tingui talls dels subministrament bàsics.

 • Desplegarem comissions socials a tots els centres educatius (i de totes les etapes educatives) per tal de fer la detecció precoç de situacions de risc dels infants i joves.

 • Establirem mesures de detecció de pobresa crònica i de situacions de risc social en relació als col·lectius més vulnerables, com la gent gran, desenvolupant mecanismes de detecció comunitària de situacions de risc, comptant amb agents socials i ciutadans (associacions de veïns i veïnes; comerços, farmàcies, administracions de finques…).

 • Millorarem la transparència en l’atorgament i increment de les prestacions socials municipals.

 • Treballarem per aconseguir que totes les persones accedeixin a la Renda Garantida de Ciutadania com a  punt inicial per combatre qualsevol situació de pobresa.

 • Enfortirem els equips professionals dels serveis socials municipals, garantint unes ràtios adequades en l’atenció a les persones, una formació professional adient a les noves demandes emergents i millorant les càrregues de feina per tal que puguin destinar un temps al treball amb d’altres serveis, entitats i moviments socials presents en el territori.

 • Continuarem impulsant el dret a viure en família de les persones estrangeres fent l’acompanyament en el seu procés de reagrupament familiar i possibilitant recursos jurídics, psicològics i socials. Així mateix, l’ajuntament ha de realitzar tot l’acompanyament per a tots els tràmits d’estrangeria.

 • Planificarem un pla d’ajuts econòmics per garantir el dret a la participació de tots els infants que ho vulguin en les activitats culturals, educatives o esportives de la ciutat.

 • Revisarem els mecanismes de protecció a la infància, especialment en situacions d’urgència derivades de maltractaments.

 • En el marc del nou impuls a la xarxa d’atenció a la infància, impulsar serveis d’educació familiar que actuïn com a instrument preventiu de conflictes familiars, maltractaments infantils, problemes i conductes que incideixin en el desenvolupament de l’infant.

 • Abordarem com a Zones d’Actuació Preferent aquells barris i entorns territorials on es detecta una gran concentració de situacions de desigualtat econòmica, escolar i cultural i d’indicadors de risc en els infants.

3. El dret a l’habitatge

Totes les persones han de tenir un sostre digne sota el qual poder viure. Cal treballar per salvaguardar que aquest dret fonamental quedi garantit per a totes les famílies i persones.

S’ha d’atendre les situacions de les famílies i les persones que corren el risc de perdre el seu habitatge habitual i s’ha d’atendre igualment a aquelles altres que cerquen un habitatge des del qual desenvolupar el seu projecte de vida, tan familiar com a personal.

Des de l’Ajuntament donarem l’acompanyament necessari a les persones en la garantia del dret a l’habitatge, i desenvoluparem iniciatives que facilitin l’accés a aquest, tot prioritzant les necessitats dels sectors més febles.

 

3.1 Treballar per evitar la pèrdua d’habitatge per impossibilitat de pagament d’hipoteca o de lloguer

 • Declararem Vic Ciutat Lliure de Desnonaments. Col·laborarem estretament amb la PAH per evitar desnonaments i poder mantenir l’habitatge mitjançant un lloguer social o afavorir la dació en pagament.

 • Facilitarem l’empadronament a les persones o famílies en situació de vulnerabilitat social que ocupin irregularment un habitatge d’entitats financeres o de grans tenidors d’habitatge i que no tinguin altres alternatives.

 • Adquirirem el compromís de no executar desnonaments als usuaris de vivenda pública amb dificultats econòmiques.

 • L’Ajuntament no recolzarà ni participarà en els procediments de desnonament i defensarà a aquells treballadors i treballadores que es neguin a participar-hi. Ordenarem a la guàrdia urbana que no presti suport a la policia judicial en el llançament de les persones empadronades a la seva residència habitual. 

 • Revisarem el protocol d’actuació d’urgència per tal de trobar solucions als casos de famílies desnonades sense alternatives habitacionals a través d’habitatges de lloguer social, d’acord amb les possibilitats econòmiques de les persones afectades. Disposarem de recursos habitacionals d’urgència suficients.

 • Sol·licitarem als jutjats que facin arribar mensualment a l’esmentada Oficina Municipal, als Serveis Socials i als grups municipals, una relació estadística dels processos judicials anteriors que han acabat en desnonament, així com també una relació detallada dels processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades.

 • Suspendrem el cobrament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) a les persones afectades per procés d’execució hipotecària, per a que sigui reclamat al banc o el futur propietari de l’immoble. En cas de dació en pagament, es reclamarà a l’entitat financera.

 • Eliminarem l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys (plusvàlua municipal) per a les persones afectades que pateixin la pèrdua del seu habitatge en subhasta i per a aquelles que aconsegueixin la dació en pagament.

 • Remetrem a totes les entitats financeres amb sucursal al municipi la demanda de la suspensió immediata de qualsevol procés de desnonament en el nostre terme municipal. Així com a instar-los a realitzar totes les actuacions possibles per evitar les execucions hipotecàries i els desnonaments.

 • Revisarem les relacions econòmiques, institucionals i de col·laboració de l’Ajuntament amb cada una de les entitats financeres, arribant fins i tot a la retirada dels fons municipals en funció de l’actitud i decisions que aquestes adoptin sobre els desnonaments. Notificarem públicament la decisió adoptada i informar a la ciutadania de l’actitud i pràctica que sobre els desnonaments adopti cada Caixa, Banc o Cooperativa de crèdit.

      

2.2 Crear una oferta d’habitatge social de lloguer i mobilitzar els habitatges buits

 • Revisarem el Pla Municipal d’Habitatge, que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la llei 18/2007 i renovi els compromisos de solidaritat urbana amb l’habitatge social.

 • Fomentarem que els habitatges buits existents es posin a disposició de la borsa d’habitatge social, procedint a sancionar els casos d’habitatges buits, que siguin propietat de bancs o grans empreses.

 • Sancionarem la desocupació d’habitatges per incompliment de la seva funció social. En aquest sentit cal:

  • Elaborar i aprovar Programes d’Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.

  • Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge.

  • Imposar fins a 3 multes coercitives si transcorregut el termini fixat no s’ha produït l’ocupació de l’immoble.

  • Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la desocupació de l’habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la situació.

  • Crearem una borsa de lloguer social fixant un preu que s’ajusti als ingressos de les famílies. Preus màxims de 200€/mes. Posarem en marxa o ampliarem mesures de foment del lloguer social també per a persones amb ingressos precaris.

  • Habilitarem un servei de seguiment de la situació global de l’habitatge i dels processos d’execució hipotecària i desnonaments amb la finalitat de visualitzar una realitat sovint oculta.

  • Reforçarem la coordinació entre els serveis d’habitatge i serveis socials de l’Ajuntament.

  • Millorarem i dotarem suficientment els serveis de l’Oficina Municipal d’Habitatge i el Servei de Intermediació per oferir assessorament i suport a les famílies en procés de desnonament i/o d’execució hipotecària: tramitació de petició de justícia gratuïta, demanda de dació en pagament, seguiment del cas, acompanyament en la negociació amb l’entitat bancària, gestió d’ajuts d’habitatge, accés a HPO, etc. La funció d’aquest servei ha de ser de defensa dels drets i interessos de la persona afectada atesa la seva situació d’indefensió davant unes lleis injustes i una posició de poder superior de les entitats bancàries. No ha de ser un servei que es limiti a la simple transmissió d’informació entre les parts. No es pot ser neutral davant la injustícia i la desigualtat.

  • Establirem protocols de detecció, ajuda i assessorament a través dels Serveis Socials per les persones amb problemes d’habitatge.

  • Dedicarem o ampliarem la partida dels pressupostos a ajudes d’urgència relacionades amb l’habitatge i els subministraments bàsics per les persones afectades.

  • Penalitzarem a través de l’IBI dels habitatges buits.

  • Habitatge cooperatiu: impulsarem de projectes per a la construcció i/o renovació d’habitatges en règim cooperatiu i de caràcter social.

  • Desenvoluparem mesures de suport a la rehabilitació d’habitatges i ajuts específics per a petites reformes de la llar, adreçades a sectors vulnerables.

2.3 Impulsar la promoció d’habitatges tutelats per a la gent gran

 • Desenvoluparem un projecte d’habitatges tutelats per a gent gran, amb serveis compartits, que permeti l’autonomia vital de les persones, tot fixant el preu mitjançant tarifació social.

 • Mantindrem el centre de dia dels Caputxins i realitzarem un centre d’habitatges dotacionals per a la gent gran al barri del Remei-Estadi.

 • Farem un centre de dia per a persones amb discapacitats amb la col·laboració de l’entitat Sant Tomàs.

 • Promourem programes d’habitatges amb serveis per garantir l’autonomia personal. Aquests programes han d’anar orientats a persones grans autònomes o persones amb baix grau de dependència però amb necessitat de certs suports, que hagin vist precaritzades les condicions d’habitabilitat per raons diverses i que, per tant, necessitin un nou marc de vida quotidiana proveïdor de condicions de seguretat i benestar emocional.

3. El dret al treball

L’Ajuntament ha de jugar un paper determinant en la dinamització econòmica del municipi, impulsant polítiques transversals en ocupació, desenvolupament econòmic local, indústria, formació, comerç i innovació.

L’oscil·lació de l’atur a la ciutat de Vic des del 2011 al primer trimestre del 2015, implica una reducció de tan sols 482 aturats i percentualment del 2,41% (passant dels 4.100 aturats registrats als 3.618 i percentualment del 19,12% al 16,71%).

Això demostra que la crisi encara és vigent entre una gran part de la població catalana i la de Vic en concret, tal i com el nombre de persones aturades i la reducció de les persones beneficiàries de protecció per atur evidencien, per la qual cosa calen recursos per a polítiques d’ocupació, protecció social i inversió pública per a la reactivació econòmica i la generació d’ocupació.

Dit això, partim de la idea que el municipi és el millor espai per detectar les necessitats i les oportunitats, tant de l’activitat econòmica, com del mercat de treball. És en l’àmbit territorial on s’han de potenciar els recursos públics, desenvolupar els processos de planificació estratègica i on realment les polítiques públiques d’ocupació han de demostrar la seva validesa. El municipi ha d’esdevenir l’espai de diàleg i interlocució entre els agents del món econòmic i laboral que permeti dinamitzar les polítiques d’ocupació.

Per aquest motiu, cal apostar per la dinamització i el desenvolupament socioeconòmic. Sempre tenint com a prioritat la de contribuir a la generació d’oportunitats de treball, però amb una visió emprenedora de les polítiques d’ocupació que posi accents, també, en la promoció econòmica, la creació i consolidació d’empreses, la cultura emprenedora, la responsabilitat social o en la millora i la innovació com a elements fonamentals de dinamització econòmica i social.

En els darrers quatre anys l’Ajuntament de Vic ha vist minvat el seu compromís amb les polítiques actives d’ocupació. Des de VIC PER TOTS volem apostar pel diàleg i la cooperació entre tots els agents econòmics i socials, i reforçar les polítiques de formació, que prioritzin l’atenció a les persones en situació d’atur de llarga durada, a les causes de l’abandonament prematur dels camins formatius per part del jovent i a formar les persones que volen millorar la seva qualificació, tant si estan en actiu com si no ho estan.

 

3.1 Fomentem l’ocupació

 • Crearem la Taula per al Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social com a àmbit d’interlocució, debat i decisió sobre les iniciatives pel que fa a polítiques d’ocupació i reactivació econòmica entre els agents socials i econòmics de la ciutat.

 • Impulsarem Plans d’Ocupació Local amb pressupost municipal, prioritzant la contractació d’aquelles persones més vulnerables per tal de fer front a les necessitat socioeducatives dels barris a partir de Plans Comunitaris i un Pla Estratègic d’Ocupació sobre Territori i Economia Verda.

 • Incorporarem un plec clàusules socials amb les empreses concessionàries dels serveis municipals per afavorir i ampliar la contractació de persones en situació d’atur de la ciutat.

 • Viver d’economia social. Donarem suport a la creació de cooperatives a Vic, prioritzant projectes en els àmbits social i ambiental, per afavorir el impuls de nous sectors d’economia productiva, socialment i ambientalment sostenibles.

 • Ampliarem els ajuts i subvencions per a la contractació i l’emprenedoria, incloent el foment del cooperativisme socialment responsable. Els ajuts tindran per objectiu afavorir la contractació de persones del municipi i també afavorir la creació de nous projectes empresarials.

 • Recuperarem el paper prepondarant del Servei Local d’Ocupació com una agència de col·locació, per tal de fer front a les agències de col·locació privades i garantir així el caràcter públic dels serveis d’ocupació.

 • Apostarem per un Pla integral de rehabilitació pels barris més degradats amb nous models de construcció sostenible lliures de CO2.

 • Promourem la incorporació, presència i permanència de les dones al mercat de treball en condicions d’igualtat.

 • Promourem polítiques de conciliació i nous usos del temps, implicant les empreses, les administracions i la societat civil.

 • Reclamarem de la Generalitat la provisió de serveis que permetin la conciliació entre la vida laboral i familiar: incrementar la cobertura territorial i poblacional de serveis personals i associats a la dependència, escoles bressol, centres de dia, residències,…són activitats intensives en la creació d’ocupació, alhora que milloren la qualitat de vida de les persones.

 • Encapçalarem les accions pertinents vers la denuncia del model de producció fonamentat en la “falsa cooperativa”. En aquest model d’organització del treball, els suposats cooperativistes no participen respecte l’organització del treball (distribució de la jornada, horari de treball, procediments i distribució del treball, remuneració econòmica, inversions, etc.), de la gestió dels materials/eines de treball i de les instal·lacions , així com tampoc respecte la gestió de la producció.

 • Plantegem establir un segell municipal de qualitat en la contractació de l’Ajuntament. L’Ajuntament genera llocs de treball en empreses i en el tercer sector per mitjà de la seva activitat de contractació pública de serveis.

     

 3.2  Impuls de la formació per millorar les possibilitats d’accés al treball digne i de qualitat, amb especial atenció als joves i a les dones

 • Fomentarem l’establiment d’un Centre de Formació Ocupacional (CIFO) que doni resposta a les necessitats formatives i laborals de la comarca.

 • Crearem l’Escola de Segones Oportunitats per potenciar programes de formació per joves sense titulació, ampliant Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) amb pràctiques en empreses amb l’objectiu d’apropar l’alumne al mercat laboral i facilitar la seva inserció.

 • Impulsarem l’ampliació de l’oferta de Formació Professional.

 • Ampliarem l’oferta formativa adreçada a persones en situació d’atur amb l’objectiu de millorar les seves competències professionals. Seguirem treballant per millorar les competències professionals de la ciutadania amb un model d’oferta formativa ocupacional i reglada que reconegui les capacitats laborals i formatives i faciliti el seu accés al treball.  

 • Impulsarem projectes de formació i treball dirigits als  joves, reforçant l’acompanyament de l’alumne i el seguiment de la inserció laboral i educativa mitjançant programes específics.

3.3 A favor del comerç local

 • Remodelarem de forma urgent el Mercat Municipal amb un bon projecte adaptat a les necessitats dels comerciants i a les noves demandes de consum. L’Ajuntament ha de defensar un dels principals equipaments de la ciutat que és un dels principals aparadors de la ciutat i que dinamitza el comerç, promou els productes locals i que ajuda a la cohesió social.

 • Elaborarem el Pla Estratègic de Comerç, que serveixi per traçar les línies estratègiques del sector comercial de Vic a partir de l’anàlisi de la situació actual de tot el comerç local.

 • Activarem els eixos comercials dels barris amb més mancances de serveis i comerços de proximitat. Especial atenció als barris amb una desocupació de comerços més gran (Remei, Estadi, Caputxins..).

 • Crearem una Taula de diàleg permanent amb els comerciants de la ciutat per consensuar i arribar acords amb tots els canvis urbanístics i de mobilitat que afectin el seu dia a dia.

 • Promourem Pàrquings gratuïts o a “preu reduit” pròxims al centre de la ciutat per tal de facilitar l’accés al comerç local

 • Reforçarem l’ocupació dels eixos comercials a partir del desenvolupament de nous projectes innovadors, amb la col·laboració entre agents públics i privats de la ciutat, per afavorir l’atractiu i l’activitat comercial a tots el barris i a tots els eixos comercials.

 • Volem revitalitzar l’espai comercial del “Vic 2” perquè sigui un espai de promoció del comerç de la ciutat amb Pop-Ups i millorar els alts nivells de desocupació.

 • Durem a terme a la Plaça dels Màrtirs, una fira permanent de productes artesanals i mercat de Pagés i quilòmetre zero, amb una programació periódica.

 • Fomentarem la venda i el consum de productes saludables, de proximitat i de quilòmetre zero, mitjançant el Mercat Municipal.

 • Reforçarem el comerç local amb noves estratègies de dinamització, d’innovació i de serveis, afavorint la seva transformació, modernització i competitivitat.

 • Millorarem l’entorn mitjançant actuacions de planejament i d’urbanisme comercial, mobilitat i d’accessibilitat (enllumenat, aparcament, itineraris de vianants, mobiliari, senyalització, etc.).

 • Millorarem l’atractivitat de l’entorn, la gestió conjunta dels elements de màrqueting (imatge de marca, publicitat, activitats d’animació, promocions, etc.) el desenvolupament d’una oferta equilibrada i complementària, i la promoció i difusió de l’oferta comercial existent.

 • Potenciarem les campanyes de promoció sectorials, temàtiques o globals, i la presència del comerç local a les fires locals.
 • Abandonarem els projectes que signifiquin la instal·lació de grans superfícies comercials fora de la trama urbana o que, trobant-se dins d’aquesta, no representin una integració real amb el teixit comercial i l’espai públic existent.
 • Estimularem una major presència de productes de proximitat, locals, ecològics i de comerç just en l’oferta comercial a la nostra ciutat, tant en els establiments permanents com en els temporals (mercats, fires, etc.) ja que comporta beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 • Donarem suport i difusió als comerços que portin a terme mesures de responsabilitat social empresarial en l’exercici de la seva activitat, sigui tant a nivell intern (política de recursos humans, per exemple) com de cara al seu entorn (col·laboració amb el teixit associatiu local).

 • Elaborarem una estratègia local per a ocupar els locals buits o desocupats i farem una ordenança que vetlli pel bon manteniment d’aquests locals mentre no estiguin en funcionament.
 • Promourem un pla de senyalètica uniforme per tota la ciutat que permeti identificar els eixos comercials de la ciutat.

         

3.4  Suport a l’activitat econòmica

 • Simplificarem el procés administratiu per a la creació d’empreses i bonificacions fiscals.

 • Crearem un viver d’empreses d’economia social un espai municipal de suport a la creació i consolidació d’empreses d’economia social; cooperatives, empreses d’inserció, societats laborals, o centres especials de treball que volen impulsar activitats en diferents sectors professionals amb una clara finalitat social.

 • Impulsarem un Pla de Millora de Polígons Industrials, amb col·laboració d’altres administracions supramunicipals per  millorar les condicions actuals d’ubicació de les empreses i atreure de noves amb valor afegit i creadores d’ocupació.

 • Impulsarem l’Oficina Integral d’Atenció a les empreses i emprenedors i emprenedores per facilitar la gestió dels tràmits en l’obertura de noves activitats i fer acompanyament en tot el procés de creació i consolidació del teixit econòmic.

 • Fomentarem la implementació de mesures de responsabilitat social de les empreses, de prevenció de riscos i salut laboral i per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

3.5. Incorporar la innovació

 • Consolidarem el VIT com un espai de formació i especialment en la formació i divulgació d’eines TICs adreçades a la ciutadania i al teixit empresarial que vulguin adquirir les competències professionals necessàries en la societat de la informació i del coneixement, ampliar competències, dur a terme projectes de formació al llarg de la vida o descobrir noves aplicacions, com professionals, estudiants, emprenedors i emprenedores, persones en recerca de feina, docents, etc.

 • Sensibilitzarem i promocionarem la innovació i el treball col·laboratiu entre el teixit empresarial existent, fomentant alhora les xarxes empresarials sectorials, locals i supralocals.

 • Detectarem l’estat actual de l’eco-innovació al municipi i al territori, dins els àmbits de l’economia verda, social i col·laborativa. Generar oportunitats de negoci en els sectors emergents i innovadors per a la creació llocs de treball de qualitat.

 • Treballarem per la integració de les noves tecnologies amb un fort impacte a la ciutadania: Wi-Fi en punts d’accés a l’interior d’equipaments municipals (centres cívics, etc.) així com en diferents punts a la vía pública en tots els barris de la ciutat, equipaments municipals i millora de les xarxes a les zones industrials. Caminar cap un model de ciutat intel·ligent. 

4. Drets de ciutadania

4.1. Treballarem per l’èxit escolar i l’educació al llarg de la vida

L’educació és un dret fonamental. L’educació i la formació al llarg de la vida són els instruments fonamentals per combatre les desigualtats socials i afavorir la igualtat d’oportunitats de les persones.

En un moment on el fracàs escolar pren molt de protagonisme, és de vital importància treballar perquè es continuïn desenvolupant accions de suport a l’escolaritat i generar més polítiques que afavoreixin l’èxit educatiu dels nostres infants i joves.

Des de VIC PER A TOTS considerem l’educació com un treball compartit i coresponsable entre família, escola i entorn. D’aquesta visió de treball compartit va sorgir la necessitat d’enfortir la comunitat educativa, fomentant la participació de les famílies en la vida dels centres educatius.

S’han de continuar impulsant polítiques d’infància orientades a la inclusió social, l’equitat i la qualitat de vida de tots els infants i adolescents. També hem de seguir treballant per fomentar la participació infantil a la ciutat.

Per a VIC PER A TOTS hem de seguir treballant perquè l’educació sigui un servei públic fonamental per garantir la construcció de ciutat.

La crisi econòmica situa l’educació més que mai com l’espai en el qual conflueixen dos objectius fonamentals: reduir les desigualtats i canviar el model productiu.

 • Lluitarem contra el fracàs escolar i l’abandonament prematur dels estudis ha de concentrar la major part d’esforços per part de l’Ajuntament per la millora de l’educació dels nostres centres. Equitat i excel·lència com a principals objectius.
 • Reconeixerem la funció educadora de la ciutat i responsabilitzar als vigatans i vigatanes de la formació, la promoció i el desenvolupament de tots, començant pels infants i els joves.
 • Reforçarem i millorarem el model Vic: escolarització igualitària per tots els alumnes als diferents centres escolars. Una escolarització equilibrada com element fonamental de la cohesió social i reforç del model Vic. Defensem que les famílies puguin triar centre educatiu, però no que els centres puguin triar les famílies.
 • Desenvoluparem un Projecte Educatiu de Ciutat que vagi més enllà i que serveixi per enfortir la comunitat educativa, fomentant la participació en els principals àmbits de decisió en matèria educativa i propiciant i potenciant els espais on poder exercir-la.
 • Posarem en valor l’etapa educativa dels 0-3 i la importància que tots els infants puguin accedir a les llars d’infants pagant una preu just amb més ajudes a les famílies.
 • Potenciarem la formació d’adults, integrant les diferents perspectives de la formació permanent (educació bàsica, educació per al treball i cultural o per a la ciutadania)
 • Impulsarem el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) que contempli un treball en xarxa i de suport real a les necessitats socioeducatives dels centres i on s’incorpori l’educació permanent i l’educació no reglada en l’estratègia educativa de la ciutat.
 • Recuperarem els Plans Educatius d’entorn amb suports per ajudar tots els alumnes eliminar les barreres a la participació i a l’aprenentatge dels alumnes més vulnerables.
 • Crearem de l’Institut d’Educació Municipal que articuli i gestioni tots els serveis educatius de la ciutat.
 • Durem a terme un Pla de xoc per l’èxit escolar de tothom. Revisarem els mecanismes de suport i relació amb les famílies en situació de risc.

4.2. Educació Infantil 0- 3:

 • Garantirem Escoles bressol amb facilitat d’accés per a totes les famílies, amb una tarificació social i creació d’espais familiars i de criança. Aplicarem la tarifació social a les escoles bressol per afavorir una presència més equitativa de tots els sectors socials de Vic i que tothom pugui accedir a l’escola bressol del seu barri amb un preu just.
 • Ampliarem i millorarem l’oferta del servei d’ escoles bressol municipal amb una nova escola bressol al Nord i Ponent de la ciutat (Sucre).
 • Diversificarem l’oferta, els serveis i els horaris de les Escoles Bressol Municipals, tot potenciant els serveis d’acompanyament a les famílies en el procés educatiu dels seus fills ( espais familiars, espais de joc, tallers, xerrades…).
 • Garantirem la gestió pública directe des de l’ajuntament de totes les escoles bressol municipals.
 • Ampliarem els serveis de l’espai familiar La Caseta perquè els nens i nenes de 0 a 3 anys sense escolaritzar puguin gaudir d’un espai socioeducatiu i de participació i suport familiar.

4.4. Educació Primària i Secundària (3-16 anys):

 • Garantirem els criteris dels ajuts dels serveis educatius: beques menjador, llibres i material escolar de manera que es garanteixi que tots els infants i adolescents hi tinguin accés.
 • Potenciarem mesures d’equitat que garanteixin la igualtat de condicions d’escolarització: llibres de text, materials, recursos TIC, menjadors i activitats complementàries. Increment del suport municipal als centres escolars.
 • Ampliarem els ajuts per a llibres escolars fins els 12 anys amb criteris equitatius. Treballarem juntament amb les AMPES i la comunitat educativa per fomentar el reciclatge de llibres.
 • Recuperarem els serveis del Pla Educatiu d’entorn amb més finançament i suport als centres perquè ni les famílies ni els centres es quedin a l’estacada. Manteniment i ampliació dels serveis de intermediació, dels Tallers d’Estudi assistit, del Projecte Mentor, Famílies Guia, Tallers Lingüístics….
 • Impulsarem la Xarxa atenció a la infància i als serveis a les famílies, amb especial atenció a la infància en risc socials o maltractaments.
 • Impulsarem el Programa “Escoles amb projecte” – Escoles Magnet per tal de que cada centre desenvolupi un projecte educatiu propi, basat en els principis d’equitat i excel·lència, i vinculat a les necessitats del context sociocultural de l’escola i a les inquietuds pedagògiques de cada centre.
 • Incorporarem el Pla de Lectura en l’estratègia educativa dels centres de primària i secundària d’una forma molt més activa.
 • Desenvoluparem conjuntament amb el Consell Escolar i el PEC un Pla de Foment de la Ciència, potenciant l’interès per la ciència i la tecnologia a les escoles.
 • Augmentarem les reserves de places dels alumnes amb necessitats educatives específiques a totes les escoles concertades i públiques de la ciutat per tal de mantenir una escolarització equilibrada de tots els centres.
 • Augmentarem l’atenció i l’avaluació dels alumnes amb necessitats educatives específiques de tots els centres, tot reforçant el paper de la inspecció i de l’Oficina Municipal d’Escolarització.
 • Millorarem la coordinació entre les escoles bressol, els centres de primària i els de secundària per desenvolupar plans de transició escolar adaptats a les necessitats de cada alumne.
 • Reordenarem la zonificació de les escoles de primària i de secundaria. Assignar les escoles de primària a una escola de secundària. Prioritzar l’accés instituts públics als alumnes de les escoles públiques.
 • Impulsar projectes educatius i estades entre escoles de Vic i escoles de la ciutat agermanada de Torredonjimeno.
 • Donarem suport a les activitats educatives per a tothom més enllà de l’horari escolar. Potenciar les polítiques de concertació amb les entitats de lleure i donar suport a les AMPAS en els seus programes d’activitats extraescolars.

 • Habilitarem un aula d’estudi als equipaments esportius, escola de música i escola de dibuix per facilitar la conciliació entre les activitats extraescolars i l’estudi. En època d’exàmens, ubicarem aules d’estudi a instal·lacions municipals (esportives, centres cívics…) amb horaris adaptats a les necessitats dels estudiants.

 • Impulsarem el Projecte Campus Vic adreçat a alumnes de secundària amb bones aptituds acadèmiques però sense trajectòria universitària en les seva famílies, per tal de que coneguin de primera mà els estudis i l’entorn universitari de la seva ciutat amb estades de 3 o 4 setmanes.

 • Revisarem el Pla d’Absentisme Escolar, especialment a l’ensenyament secundari obligatori, en col·laboració amb els instituts i inspecció.

 • Potenciarem el Consell d’Infants com a espai de participació real i impulsant l’esperit crític dels infants en els projectes de la ciutat .

 • Ús social d’escoles i instituts: preveurem i pressupostarem les adequacions necessàries i les corresponents previsions de despesa ordinària (més costos de neteja, vigilància i reposicions, per exemple) per tal d’optimitzar l’ús social dels espais públics, tant per als infants fora de l’horari escolar com per a la ciutadania més propera, actuant com un veritable equipament municipal.

 • Promourem una major implicació dels Esplais de lleure en la tasca educativa del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) així com en els Casals d’Estiu Municipals.

 • Optimitzarem els gimnasos escolars dins el conjunt del pla de foment de l’esport del municipi i del pla català d’esport a l’escola.

 • Optimització de les biblioteques escolars, en coordinació amb la biblioteca municipal dins el pla de biblioteques del municipi.

4.5. Educació + de 16 anys

 • Treballarem per incrementar l’oferta de cicles formatius, amb convenis amb empreses locals, per tal d’oferir uns estudis formatius coherents amb les necessitats ocupacionals de la comarca.

 • Impulsarem una Escola de segones oportunitats per combatre l’abandonament escolar dels adolescents i joves de la ciutat així com per recuperar els que no han acreditat en finalitzar l’ ESO.

 • Desplegarem des de l’Ajuntament un serveis d’informació i assessorament, seguiment i acompanyament en els seus itineraris formatius als i les joves que acaben l’ESO, però també per a tots aquells i aquelles que no l’acaben.

 • Impulsarem un programa integral per la transició escola-treball, recuperant el projecte SUMA’T així com tots els dispositius d’inserció laboral

 • Dotarem de més programes de qualificació professional inicial (PQPI) pels joves que han deixat els estudis coordinadament amb els centres de secundària.

4.5. Educació d’Adults

 • Desenvoluparem un pla local de formació permanent, planificant de manera conjunta la totalitat de les necessitats, presentant de manera conjunta la totalitat dels recursos, informant en els mateixos punts de tots els serveis. Tractar de manera conjunta i integral la informació referent a:

 • Centre de Formació d’Adults Miquel Martí Pol

 • Cursos de català del CNL.

 • Formació per al treball (amb col·laboració amb IMPEVIC, amb el SOC, etc.).

 • Formació cultural i artística (escoles de música i/o d’arts, centres cívics, equipaments culturals,…).

 • Formació per al desenvolupament personal, per a la participació i la ciutadania de les entitats de lliure de la ciutat.

 • Desenvoluparem un programa de formació en les TIC vinculat al VIT per evitar la fractura digital i afavorir l’accés de tota la població a tots els recursos tecnològics i educatius

 • Potenciarem l’Aula d’Extensió Universitària com un espai de formació continuada amb una major oferta acadèmica, adaptada als Graus universitaris de la UVIC, amb major flexibilitat en l’accés per poder atendre les inquietuds acadèmiques de cada persona i col·lectiu.

4.5. Universitat

 • Vetllarem per una UVIC que garanteix el seu servei públic, amb respecte a la seva democràcia interna, al capital docent i humà i posant fi al procés de precarització laboral.
 • Garantirem el respecte dels convenis i els acords laborals signats i rescabalament de les pèrdues salarials dels treballadors i treballadores dels últims 4 anys.
 • Durem a terme un canvi en el model de governança que contempli la reducció de patrons al patronat i majoria d’acadèmics per davant de representants polítics i empresaris.
 • Aturarem l’explotació de la UVIC per interessos personals, la creació de negocis paral·lels en benefici dels alts càrrecs o adjudicacions de serveis externalitzats a empreses d’alts càrrecs.
 • Fomentarem activitats en el si de la universitat orientades a persones extrauniversitàries, en la línia de l’educació al llarg de tota la vida, impulsant i aprofundint experiències d’inserció de persones grans, i no només futurs estudiants, als espais i a les activitats de la universitat.
 • Reforçarem activament les col·laboracions entre l’Ajuntament i la UVIC impulsant espais de col·laboració i de coneixement es comparteixi i tingui un retorn més tangible a la ciutat.

4.6. Esports

La pràctica esportiva és un dret de ciutadania que té a veure amb la salut i la qualitat de vida de totes les persones. Des d’aquesta perspectiva, volem aconseguir que l’esport sigui un instrument per reforçar la cohesió social, difondre els valors educatius i cívics i promoure la salut.

La pràctica esportiva, a més, és factor de dinamització de la vida social i econòmica per les importants energies socials que mobilitza i per la capacitat de generar activitat de manera permanent.

Per tot això, cal garantir posar a l’abast de tota la ciutadania la pràctica de l’esport i fer-ho de manera concertada amb el teixit associatiu que impulsen les diferents pràctiques esportives.

 • Posarem a l’abast de tothom la pràctica esportiva, aplicant la tarifació social: tothom té dret a practicar l’esport, independentment de les seves aptituds i condicions.

 • Impulsarem la construcció d’una piscina municipal al sud de la ciutat amb garantia d’ accés públic a la pràctica esportiva amb preus justos.

 • Farem el Pla Etratègic de l’Esport amb el conjunt d’entitats i agents de la ciutat.

 • Optimitzarem les instal·lacions esportives, garantint el bon funcionament i el manteniment, amb col·laboració i participació de les entitats esportives.

 • Fomentarem l’esport de base, en col·laboració amb les escoles, promovent a través d’aquest la pràctica en els valors de tolerància, respecte i de salut

 • Promourem la pràctica esportiva d’oci, com a una faceta més en l’ocupació del temps lliure, fonamentalment entre els sectors més joves.

 • Enfortirem el teixit esportiu, generant recursos de suport i de formació a les entitats i als seus equips tècnics.

 • Farem que les subvencions a les entitats esportives recuperin la seva raó

essencial d’eina de foment de l’activitat del món de l’esport, atorgades amb

procediments de lliure concurrència, transparència, objectivitat i publicitat, amb bases reguladores concretes i estables per a tota la legislatura, que garanteixin un real accés de les entitats a línies de subvencions autènticament identificades amb les seves necessitats per portar a terme programes amb un interès social mesurable.

 • Impulsarem que l’administració educativa prengui les mesures per tal d’assegurar que cada centre incorpori en el seu projecte educatiu i curricular l’impuls de les activitats relacionades amb l’esport, incloses aquelles que es realitzen fora de l’horari lectiu.
 • Garantirem l’ús dels equipaments i espais públics, especialment dels equipaments esportius dels centres educatius, per a la pràctica de les activitats de lleure i de l’esport d’oci.
 • No cedirem la zona esportiva de Vic per fer-hi un hipòdrom privat.

4.7. Llengua, transmissió i valors

 • Durem a terme polítiques de suport a l’ensenyament del català a pares i mares, a l’ús del català en les AMPA i en les activitats extraescolars. Impulsarem el projecte Mares Enllaç a totes les escoles.
 • Tindrem cura que la política municipal de foment de la llengua catalana tingui un caràcter transversal i abasti tota l’activitat, totes les actuacions, totes les campanyes, etc. que tiri endavant cada departament.
 • Revisarem el sistema de finançament actual, amb un increment del pressupost per al CPNL que respongui a la nova realitat sociolingüística i de població del país, incrementant l’aportació de la Generalitat en funció dels nous programes d’acolliment.
 • Establirem, des de cada regidoria, protocols de treball conjunt amb els centres de normalització lingüística.
 • Promourem l’alfabetització en català de la nova immigració. Impulsarem polítiques d’integració en la societat i de foment del català com a llengua comuna de la societat catalana.
 • Facilitarem l’aprenentatge del català entre les dones procedents de la nova immigració i l’intercanvi cultural a través de la xarxa associativa de dones de la ciutat.
 • Durem a terme polítiques de suport a l’ensenyament del català a pares i mares, a l’ús del català en les AMPA i en les activitats extraescolars.
 • Dotarem de més suport i assessorament els centres escolars amb alumnes que provenen d’altres països.
 • Reforçarem el paper del voluntariat lingüístic en el procés de buscar entorns on els no catalanoparlants puguin usar la llengua catalana.
 • Reforçarem la implicació del centre de normalització lingüística en els plans municipals d’acollida, d’immigració, d’entorn, etc.

4.8. Cultura a l’abast de tothom

La ciutat és l’espai –territorial i humà– idoni per al desenvolupament individual i col·lectiu de processos de civilitat que han de permetre a totes les persones el gaudi dels drets de ciutadania. L’existència de persones que no poden accedir a aquests drets contamina la base de qualsevol projecte democràtic de ciutat.

Un dels principals reptes és doncs el d’entendre la ciutat com a una estratègia cultural. Tots els models de desenvolupament es pensen i es gesten a partir d’un canvi cultural. Les dimensions i potencialitats de la cultura com a agent de canvi són enormes; i en les estratègies de regeneració de les ciutats cada cop adquireixen una presència més gran les activitats culturals. Hem de visualitzar, per tant, la cultura com a un element central de cohesió social i un factor necessari en el desenvolupament de les economies urbanes.

Derivats d’aquesta aposta per la cohesió i la justícia social hem de parlar dels drets culturals, estretament relacionats amb els educatius i amb els de la informació. Aquests drets donen vida a la possibilitat de tota persona a participar a la vida cultural, a gaudir dels béns culturals i a desenvolupar capacitats creadores que estan presents en la producció científica, literària o artística.

Disposar d’un referent clar en la política cultural és imprescindible per construir un projecte polític de ciutat. Un projecte cultural, democràtic i de diàleg, sustentat en la igualtat de drets i deures per a totes les persones que ocupen l’espai públic-ciutat.

Quan una ciutat té especial cura de la cultura i l’educació està posant les bases per generar ciutadania crítica, activa i transformadora. L’ús responsable de la ciutat, l’apropiació col·lectiva de l’espai públic, el reconeixement i respecte de la nostra identitat històricament construïda, l’ús i gaudi dels béns culturals compartits i el recolzament a iniciatives creadores són referents claus per incrementar la dimensió civilitzadora d’una ciutat.

Accés a la cultura: tots els vigatans i vigatanes han de tenir les mateixes possiblitats d’accés a la cultura. Volem que aquells que avui se sentes exclosos de l’oferta cultural de la ciutat passin a sentir-se interpel·lats per ella.

Creativitat: proporcionarem les condicions suficients per a que la capacitat creativa, a tots els nivells, des de l’amateur fins al professional, i en tots els àmbits, aflori i trobi recorreguts per desenvolupar-se.

Participació i governança: la política cultural ha de saber combinar la iniciativa pública amb la interlocució constant tant amb el teixit associatiu com amb l’artístic i professional de la ciutat.

 • Elaborarem del Pla Estratègic de la Cultura de forma concertada i participada amb el conjunt del teixit cultural de la ciutat. El model social de la ciutat l’hem d’encaixar també amb les nostres polítiques culturals, hem de definir per tant un “model de ciutat cultural”: un Pla Estratègic, participatiu i avaluable que concreti les línies estratègiques i les accions amb els seus recursos infrastructurals, d’equipaments i serveis.
 • Executarem el projecte de la segona biblioteca a l’espai de l’antiga Caserna acomplint el Mapa de Lectura Pública. Farem de les biblioteques un dels principals motors d’activitat cultural de Vic, uns espais sense exclusions i proactius en l’atenció a la diversitat.
 • Canviarem el model de gestió de la Fundació Atlàntida per un Institut Municipal de Cultura que impulsi la política cultural de la ciutat amb més transparència i més participació del teixit cultural de la ciutat.
 • Impulsarem Vic com a ciutat d’Arts Escèniques amb una producció teatral pròpia, coordinat amb la resta d’espais escènics de la ciutat (ETC, Orfeó Vigatà i l’Institut del Teatre).
 • Incorporarem els Centres Cívics a l’activitat cultural, per tal que funcionin com autèntica porta d’accés a la cultura i com a espais per la creació.
 • Elaborarem un Pla de rehabilitació i definició de nous usos per a les Adoberies velles.
 • Redefinirem el mapa museístic de la ciutat amb més lideratge públic i municipal, canviant el model de gestió dels museus de la ciutat (MEV i Museu de l’Art de la Pell).
 • Recuperarem el Mas de Bigues com a espai referent de la música moderna de la ciutat i a l’abast dels grups amateurs.
 • Informarem dels procediments amb transparència. Tots els processos i atorgaments de suport econòmic estaran a la xarxa. Major transparència en els processos d’adjudicació de suports econòmics a les entitats, creadors i creadores.
 • Augmentarem el suport a les entitats i els equipaments amb convenis. Volem treballar des de la concertació i els objectius compartits; en aquest sentit pren raó de ser el conveni i, a ser possible, plurianual.
 • Treballarem per tal que l’Escola Municipal de Música i el Centre d’Arts Visuals la Farinera estigui més vinculada a l’estratègia cultural de la ciutat. Aplicarem la tarifació social a l’Escola de Música i el Centre d’Arts Visuals la Farinera perquè ningú en quedi exclòs per motius econòmics. Potenciarem línies educatives no professionalitzadores.
 • Establirem un calendari d’activitat que garanteixi que a l’espai públic de Vic, la cultura pren major protagonisme com a motor de convivènca i cohesió social. Adequarem tècnicament intraestructures als espais públics per tal que puguin ser utilitzats coma espais per a activitats culturals.
 • Enfortirem el teixit sociocultural i fomentarem la seva autonomia. La cultura és expressió d’un veritable fet comunitari i requereix garantir un teixit associatiu dinàmic i de qualitat, i un compromís de concertació Ajuntament-teixit social en la programació i realització de l’acció cultural. Per tant, cal afavorir la viabilitat, autonomia i treball en xarxa de les entitats generant recursos de suport.
 • Farem de la cultura popular element de cohesió. La cultura popular de Vic es fonamenta en la participació, fet que n’ha esdevingut signe d’identitat. En aquest sentit, cal continuar treballant amb entitats per al desenvolupament i organització del calendari festiu, mantenint i millorant el relat i les característiques de cada esdeveniment.
 • Donarem suport a la creació. Les energies creatives de la ciutat són molt rellavants en tots els àmbits. Per aquest motiu, cal donar suport als creadors i creadores locals (sobretot els més joves), fent difusió de les seves obres i facilitant-los espais (expositius, d’actuació, comunicació…) i estudiar la viabilitat de concreció d’espais per a la creació (bucs i espais d’assaig, tallers de creació…).
 • Garantirem una programació cultural estable i de qualitat dirigida als diferents públics de la ciutat. Desenvoluparem estratègies per a que tots els llenguatges artístics hi tinguin presència i recorregut.
 • Treballarem al costat dels agents cívics per establir fórmules que acostin la cultura als col·lectius més necessitats i minimitzin les barreres existents. Ho farem amb programes com l’ApropaCultura que es desenvolupen a d’altres ciutats com la nostra.
 • Potenciarem la vessant educativa de la cultura. Incorporarem una vessant educativa per apropar la cultura a diferents públics, en un marc d’aprenentatge al llarg de la vida.
 • Activitat cultural als barris. Incorporarem tots els barris als projectes i festivals culturals de ciutat, amb propostes de cooperació i suport econòmic i infraestructural.
 • Farem de la cultura i el patrimoni un reclam per al turisme de qualitat, evitant la mercantilització i banalització però aprofitant l’atractiu que tenen.
 • Facilitarem la instal·lació del sector creatiu al municipi a través de programes actius de promoció econòmica i vivers o laboratoris culturals, apostant per nous models de treball en xarxa, coworking, i per l’economia social.
 • Implicar a les escoles i a tota la comunitat educativa en l’acció cultural. La cultura ha d’estar present en l’etapa de formació de nous ciutadans i ciutadanes. Per aquest motiu, cal promoure activitats adreçades i compartides amb la comunitat educativa en àmbits diversos: el patrimoni, les arts plàstiques, el teatre i la música.
 • Obrirem les portes dels equipaments de la ciutat per a totes les entitats. Impulsarem un reglament d’usos per tots els equipaments culturals que donin cabuda a la participació de totes les entitats.
 • Defensarem i promourem el patrimoni històric de la ciutat per a fer possible aquest “model de ciutat cultural”. Invertir en investigació, exposició i difusió d’aquest patrimoni. Aprovar un Pla Director del Patrimoni Cultural Local.
 • Impulsarem biblioteques infantis i juvenils als diferents centres cívics dels barris de Vic amb criteris adients per a complir la tasca de difusió de la lectura i acostumar els nens i nenes a viure la cultura com un aprenentatge divertit en un entorn proper.
 • Impulsarem les activitats d’investigació i difusió de les entitats que s’hi dediquin (CESO, CIAO, Patronat d’Estudis Osonencs, Grup de Recerca Folklòrica, etc).
 • Donarem suport a les publicacions locals com a mesura que afavoreix la integració ciutadana i alhora esdevé política patrimonial.
 • Ampliar els horaris dels equipaments i serveis, adequant els mateixos a la disponibilitat de la ciutadania i a les seves necessitats (horaris nocturns, festius…).
 • Desenvoluparem estratègies educatives en el conjunt dels equipaments culturals, amb objectius propis i amb programes pedagògics destinats a tots els públics.
 • Donarem suport a les festes de barri en la mesura que siguin fenòmens de socialització cultural.
 • Dimanitzarem una programació estable Cultural a les escoles. Apropar la cultura a la ciutadania comença a l’escola amb la doble perspectiva de coneixement i d’aprenentatge, i també d’educació en el gust, la crítica i la reflexió.

 

4.9. Igualtat de gènere

La política municipal per la igualtat de gènere que proposem des VIC PER A TOTS esdevé essencial per transformar les condicions de vida de la gent, és un compromís que expressem en la implementació d’unes polítiques públiques que obeeixen al principi d’equitat, per construir una societat més justa i democràtica, i es fonamenten en els valors feministes com a opció ideològica.

 • Promourem un Pacte de Gènere a Vic que articuli el compromís local per l’equitat de gènere i la construcció d’unes relacions lliures i igualitàries.

 • Promourem la coresponsabilitat entre dones i homes i la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

 • Persistirem en l’objectiu d’eradicar la violència masclista i posarem tots els recursos necessaris per aconseguir-ho, reforçant el paper de l’Ajuntament en relació als Serveis d’informació i assessorament a dones (SIAD’s).

 • Demanarem allotjaments d’urgència, cases d’acollida, habitatges dotacionals, etc.

 • Continuarem donant suport a l’associacionisme de les dones, a les seves activitats i al moviment feminista de Vic.

 • Impulsarem l’activitat del Consell Municipal de les Dones amb la dotació económica i suport tècnic necessaris.

 • Promourem els usos de l’espai públic per a l’alletament matern i promourem espais per a la cura i alletament de fills i filles.

 • Combatrem la soledat en la qual es poden trobar moltes dones grans, a través de programes d’acompanyament i voluntariat, d’activitats i d’incentivar la seva participació social.

 • Donarem suport a les dones migrades elaborant mesures específiques en els plans d’acollida i potenciarem la coordinació amb les associacions de dones emigrants amb l’objectiu d’impulsar la seva participació social i política.

 • Farem de Vic una ciutat compromesa amb els drets humans de les dones i lluitarem contra el tràfic i la prostitució forçada.

 • Durem a terme una campanya de sensibilització pel repartiment del treball de cura i domèstic.

 • Farem que el govern municipal esdevinguin igualitari, que incorpori el principi de l’equitat de gènere en totes les seves polítiques públiques.

 • Implementarem el Pla d’igualtat per a l’Ajuntament i l’auditarem regularment per tal de conèixer l’evolució.

 • Farem ús del llenguatge no sexista en tots els àmbits administratius i fomentarem el seu ús a tota la comunitat i teixit social del municipi.

 • Impulsarem i acabarem de desplegar el Pla d’igualtat de Vic.

 • Crearem la regidoria de Polítiques d’Igualtat de Gènere, amb major dotació pressupostària i humana.

 • Durem a terme formació ocupacional i contínua de les dones en els nous sectors econòmics emergents, i potenciant la contractació amb accions positives.

 • Impulsarem els pressupostos amb perspectiva de gènere per aconseguir que el impacte de la despesa pública sigui equitatiu.

 • Inclourem clàusules de gènere en els concursos públics.

 • Vetllarem per que la perspectiva de gènere estigui incorporada en el Programes i Projectes derivats de la Llei de Barris, tal i com explicita la llei.

 • Implementarem plans d’ocupació destinats a dones, tenint en compte també dones amb formació mitjana i alta.

 • Durem a terme polítiques d’acció positiva per les dones en els programes formatius de les escoles taller.

 • Oferirem formació en noves tecnologies per lluitar contra la fractura digital de les dones.

 • Potenciarem la formació i la regularització de les dones que treballen en àmbits tradicionalment invisibilitzats, com els relacionats amb els treballs de cura i les tasques domèstiques.

 • Durem a terme campanyes de sensibilització social i elaborarem estratègies de comunicació i difusió que contribueixin a modificar la percepció social a l’entorn de la violència masclista.

 • Crearem programes de formació per al professorat i l’alumnat amb l’objectiu de desenvolupar estratègies per fer front a les situacions de violència que es plantegin en el marc educatiu.

 • Incrementarem l’oferta de formació i inserció laboral a les necessitats i les possibilitats de les dones que pateixen o han patit violència masclista, tenint en compte la diversitat cultural de les dones.

4.10. LGTBI

Des de VIC PER A TOTS apostem per una ciutat on tothom tingui reconeguts els mateixos drets i deures, més enllà de la seva orientació sexual o identitat de gènere i que promogui actituds respectuoses amb la diversitat afectiva i sexual, una ciutat que garanteixi la igualtat de les persones LGTBI des de la seva diversitat

L’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia continuen ben presents en diferents àmbits de la nostra ciutat, especialment en els centres educatius i en els llocs de treball. Com a col·lectiu vulnerable, però amb una casuística diferenciada d’altres casos de discriminació, l’LGTBI necessita unes solucions concretes.

Al llarg dels anys ha tingut lloc un moviment migratori de les persones LGTBI des de poblacions com Vic cap a les grans ciutats, i volem fer de Vic una ciutat on tots i totes poguem consolidar el nostre projecte de vida i dur a terme una vida digna i plena.

 • Desplegarem la llei contra la LGTBI-fòbia en aquells apartats que fan referència a competències a les administracions públiques, impulsarem, desenvoluparem i executarem el Pla Local per raons d’Orientació Sexual i identitat de Gènere.

 • Durem a terme campanyes d’informació ciutadana sobre la pluralitat afectivo-sexual i les famílies homoparentals.

 • Oferirem recursos sobre diversitat afectiva i sexual als centre d’ensenyament, centres de lleure, centres cívics i punts joves.

 • Desenvoluparem un protocol per identificar, atendre i prevenir l’assetjament per motiu d’orientació sexual o identitat de gènere, amb la formació adequada a tots els agents implicats.

 • Durem a terme formació al personal al servei de l’Ajuntament.

 • Durem a terme programes específics sobre diversitat afectiva i sexual i diversitat familiar a les escoles i en les activitats de lleure.

 • Acompanyarem i donarem suport jurífic en casos d’agressions. el personament jurídic de l’Ajuntament els processos legals contra atacs homòfobs

 • Fomentarem el debat i la visibilització de les persones LGTBI en els diversos àmbits de participació ciutadana (joves, gent gran, salut…).

 • Promourem, en els suports publicitaris municipals, en el marc del pluralisme dels mitjans de comunicació, la informació sobre les activitats dels col·lectius de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals. Farem visible amb actes i amb la participació dels col·lectius afectats de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals i,des del compromís amb la igualtat de drets, el dia de l’orgull/alliberament gai, lesbià, transsexual i bisexual i el dia internacional contra l’homofòbia.

 • Protegirem el dret a la lliure expressió de l’afectivitat en els espais públics.

 • Realitzarem programes de promoció de l’autoestima i l’autoreconeixement dels adolescents homosexuals, transsexuals i bisexuals.

4.11 Joves

Des de VIC PER A TOTS apostem perquè la gent jove exerceixi els seus drets de ciutadania amb plenitud, participant de la vida de la ciutat, en tots els àmbits, i disposant d’espais per a al desenvolupament de les seves inquietuds i necessitats, amb l’objectiu que la ciutat pugui beneficiar-se de les seves potencialitats.

El jovent és un col·lectiu majoritàriament immers en processos formatius, d’inserció laboral i d’emancipació, dels quals es deriven unes necessitats generalment compartides, que s’han d’atendre de manera específica en el marc de les polítiques de formació, ocupació i d’atenció als drets bàsics.

Però, la joventut, també és una etapa de la vida en què l’intercanviï d’experiències i de vivències tenen una major importància, així com de creixement en la manera com les persones participem de la vida col·lectiva de la comunitat.

Des d’aquesta perspectiva cal que les polítiques municipals tinguin sempre en compte les necessitats i visions del jovent, i posar al seu abast els espais necessaris de trobada, coneixement i creixement.

 • Preveurem l’adequació d’espais públics, adaptats a les diferents edats, de trobada, de lleure i de pràctica esportiva per a joves.

 • Promourem la participació del jovent, en tots els processos participatius que es desenvolupin a la ciutat.

 • Donarem als col·lectius i entitats juvenils, per afavorir la coresponsabilització i la complicitat del jovent en la generació d’iniciatives i activitats.

 • Aplicarem mesures per fomentar l’ocupació dels i les joves: orientació

laboral, formació específica per crear ocupació i assessorament i suport en creació d’empreses per a joves emprenedors.

 • Promourem l’educació i l’accés a la cultura: suport a la creació artística, descomptes en consum cultural, promoure oferta específica per aquesta franja d’edat.
 • Garantirem l’oci i la participació: programació d’oci alternatiu, mediació en conflictes entre col·lectius, Pactes per a la nit, suport a entitats juvenils.
 • Ajudarem a l’emancipació: foment i accés al transport públic, garantir accés a l’habitatge.

4.12 Gent Gran

Les persones grans representen un capital humà i personal, que la ciutat ha de cuidar i ha de saber valorar i aprofitar perquè aporta coneixement i experiència ciutadana.

És de justícia que la ciutat s’ocupi que les seves persones més grans tinguin accés a tots els serveis bàsics, de cura de l’habitatge, de consum o d’alimentació. I per aquest motiu, en el marc del desenvolupament de les polítiques de justícia social, cal donar resposta de manera transversal a les prioritats específiques adreçades a la gent gran, com és en el cas de la construcció d’habitatge tutelat, l’assistència domiciliària o la garantia a l’alimentació.

A més, la ciutat ha de saber aprofitar l’aportació de la gent gran en el desenvolupament permanent de la comunitat.

 • Mantindrem el Centre de Dia dels Caputxins i n’ampliarem places per fer un centre dotacional per la gent gran al sud de la ciutat.

 • Reclamarem a la Generalitat que millori les instal·lacions del Casal de la Gent Gran de la Rambla Hospital.

 • Impulsarem el paper actiu de les entitats de gent gran en la vida de la ciutat, les activitats de ciutat i, també, la gestió dels espais i recursos del seu àmbit. Volem que la gent gran continuïn sent ciutadania de ple dret com en altres etapes de la vida i que els siguin reconeguts els seus drets i la seva dignitat.

 • Combatrem la soledat en la qual es poden trobar moltes dones grans, a través de programes d’acompanyament i voluntariat, d’activitats i d’incentivar la seva participació social.

 • Promourem espais d’intercanvi generacional en equipaments, espais públics i les activitats de ciutat.

 • Promourem la participació de la gent gran en tot tipus d’activitats, (culturals, cíviques, esportives…).

 • Universalitzarem els serveis d’atenció domiciliària, per tal que alliberin de les càrregues de cura a les persones, han de tenir una orientació de promoció de l’autonomia i la dignitat personal, treballant per la permanència al domicili de les persones i la vinculació d’aquestes al seu entorn més immediat, al seu barri.
 • Vetllarem perquè la programació d’activitats dels casals de la gent gran responguin a les necessitats, interessos i demandes reals de les dones i canalitzin també, el reconeixement públic a la seva experiència i els seus sabers. Estarem contínuament en contacte amb les diferents associacions de gent gran de Vic.
 • Treballarem per la reducció de la bretxa digital, existent per raó d’edat i de gènere, a través de cursos d’informàtica i noves TIC, programes de préstec d’equips informàtics i formació gratuïta per gent gran en àmbit TIC.
 • Establirem programes de compartir pis amb gent gran.

4.13.Nova ciutadania

Continuen sent uns moments difícils, fins i tot crítics, per a moltes famílies de classe treballadora i una de les més greus conseqüències d’aquesta crisi és la manca de treball que s’agreuja encara més entre el jovent i les persones migrades.

Volem un Vic de totes i tots, sense diferències per raó de classe, sexe o origen, i en el que la nova ciutadania gaudeixi de tots els drets però alhora assumeixi tots els deures que els hi corresponen com a vigatans i vigatanes.

 • Continuarem impulsant la Xarxa d’Acollida per tal de coordinar les accions ciutadanes que atenen i integren persones estrangeres. Coordinar la xarxa professional d’institucions acollidores i la xarxa no formal d’entitats acollidores.

 • Aplicarem un empadronament actiu per tal de que ningú quedi exclòs en cap cas, dels serveis bàsics.

 • Incorporarem llibres i materials en diverses llengües a les biblioteques públiques i fomentarem projectes extraescolars que reconeguin llengües i cultures de famílies migrades residents a pobles i ciutats de Catalunya. Reconeixerem i valorarem la riquesa que suposa la diversitat lingüística.
 • Fomentarem la participació de la nova ciutadania en les entitats i la xarxa associativa de la ciutat (entitats culturals, entitats esportives, AMPAs…).

 • Orientarem i motivarem la nova ciutadania cap a la formació per millorar la seva incorporació al món laboral.

 • Fomentarem l’aprenentatge de la nostra llengua i el coneixement de la nostra cultura.

 • Fomentarem la difusió de la cultura i les tradicions pròpies dels llocs d’origen de la nova ciutadania, promovent així la seva participació i integració en el municipi i, alhora, possibilitar intercanvis entre col·lectius i entitats.

 • Acompanyarem les persones en el procés dels tràmits d’estrangeria.

 • Desenvoluparem, juntament amb el programa de joventut, un pla de treball amb els joves migrats o fills de segona generació que encara no estan presents en la vida quotidiana de la ciutat i que no es troben en cap dels serveis i equipaments adreçats al col·lectiu juvenil.

 • Ampliarem els continguts de les sessions d’acollida que l’Ajuntament desenvolupa per a les persones que arriben al municipi. Aquesta formació serveix per conèixer la ciutat, la nostra cultura, els serveis municipals i els equipaments socials i sanitaris i d’altres informacions per tal de facilitar a les persones nouvingudes una major seguretat i pertinença al municipi.

 

4.14  Garantir els drets de mobilitat, participació i qualitat de vida de les persones amb discapacitat

Les persones amb discapacitat són membres de ple dret de les comunitats on resideixen i la seva condició està reconeguda en les diferents convencions internacionals. Així mateix, tenen dret a rebre atenció respecte a les seves necessitats individuals i socials i a la promoció del seu desenvolupament com a persones que els permeti relacionar-se amb el conjunt de la població, respectant les seves circumstàncies individuals.

Des de Vic per tots lluitem perquè les persones amb discapacitat tinguin dret al reconeixement de la seva igualtat de condicions com a ciutadans i ciutadanes en el si d’una ciutat plural i respectuosa amb la diferència i la diversitat dels individus que la componen i a la participació en la dinàmica social de la ciutat.

 • Treballarem per garantir l’autonomia i la vida independent de les persones amb discapacitat. Desenvolupar un pla de treball i d’acompanyament per a les famílies amb infants amb discapacitat.

 • Farem un centre de dia per a persones amb discapcitats.

 • Promourem i garantirem l’accés de les persones amb discapacitat a l’oferta cultural, esportiva, d’oci i, en general, a la participació de la ciutat.

 • Fomentarem el dret al lleure educatiu dels infants i joves amb discapacitat cercant recursos per poder garantir la integració real en activitats normalitzades.

 • Establirem serveis de suport a les necessitats de la vida diària de les persones amb discapacitat que possibilitin la seva permanència en el domicili particular.

 • Garantirem la lliure mobilitat per la ciutat de les persones amb discapacitat i continuar adaptant la via pública a la diferents necessitats de les persones amb discapacitat.

 • Farem les accions de remodelació que es considerin necessàries a tots els equipaments municipals existents de la ciutat per tal de garantir l’accessibilitat de totes les persones i, atenent en particular, les necessitats de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat.

 

4.15  La seguretat ciutadana i la millora de la convivència són drets de ciutadania

Garantir els drets, la integritat i la llibertat de les persones són objectius de la seguretat. I si la ciutadania es veu privada dels seus drets bàsics, perquè cadascú pugui desenvolupar el seu projecte de vida, la seguretat col·lectiva es pot veure afectada, ja que es poden generar nous riscos, o si més no incrementar la percepció d’inseguretat i els problemes en la convivència.

Així doncs, entenem per “seguretat ciutadana” el conjunt d’accions democràtiques a favor de la seguretat dels habitants i dels seus béns, ajustades al dret des la concepció de protecció de l’exercici de ciutadania, en drets i llibertats. Res a veure amb el concepte d’ordre públic basat en la “tolerancia zero”.

Des d’aquesta perspectiva, la seguretat ciutadana no és únicament seguretat policial, ja que aquella no té relació solament amb la delinqüència, sinó que arriba a la qualitat de vida, la seguretat davant els riscos i l’ús dels espais públics. La policia, per les seves funcions de servei públic i de proximitat a la ciutadania, és un actor necessari, que pot advertir els problemes, o que intervé en la resolució puntual del conflicte, però no pot resoldre les causes que, en molts casos, han contribuït a provocar el problema.

És necessari desplegar estratègies comunitàries que tinguin la voluntat d’afrontar la seguretat com a una realitat complexa i multisectorial.

 • Reforçarem el funcionament de la Taula de Civisme, com a àmbit de consens de les actuacions a desenvolupar a favor de la convivència, prioritzant les actuacions de mediació davant dels conflictes i la realització de campanyes de civisme.

 • Modificarem l’ordenança de civisme, adaptant-la a les noves realitats i prioritzant, en el règim sancionador, els treballs en benefici de la comunitat pel davant de la sanció económica.

 • Potenciarem la policía de barri i els serveis de mediació per tal d’intervenir en els conflictes de convivencia

 

4.16  Fomentar la cultura de la pau, la solidaritat i la cooperación

Les desigualtats es produeixin on es produeixin ens afecten a tots i totes, pel simple fet de comportar en si mateixes injustícia. Però, a més, en un món globalitzat, les conseqüències de les desigualtats en qualsevol part del planeta ens acaben afectant de manera directa, tant socialment, com econòmicament, com ambientalment.

És per aquest motiu que les polítiques de cooperació i solidaritat han de continuar formant part de l’acció democràtica de la ciutat, tot apostant per a la cooperació al desenvolupament, el foment de la cultura de la pau i la promoció dels drets humans.

 • Augmenterem fins l’1% dels ingressos municipals a la cooperació i al desenvolupament.

 • Fomentarem el teixit social vinculat amb la solidaritat i la cooperació, fent arribar el seu treball al conjunt de la ciutadania de Vic.

 • Potenciarem el treball en xarxa a nivell de país i a nivell internacional, en projectes compartits per al desenvolupament i la cooperació o en les campanyes de sensibilització.

 • Fomentarem la cultura de la pau.

Una altra manera de fer política, transparent i participativa

 

Des de VIC PER A TOTS pensem que és hora de canviar les polítiques d’aquesta ciutat, però sobretot la política i la forma en què s’ha exercit els últims anys. Volem treballar amb la gent i per a la gent, impulsant una gestió eficient dels recursos municipals, garantint la prestació de tots els serveis públics i prioritzant els més desafavorits. I ho volem fer rendint comptes del que fem, dialogant amb la ciutadania, enfortint el teixit social, i afavorint la participació. En resum escoltant i explicant.

 

Una fiscalitat equitativa i ajustada a la situació econòmica actual:

Des de VIC PER A TOTS defensem que les polítiques de justícia social continuïn tenint la dotació pressupostària necessària, que els preus públics dels serveis no siguin un obstacle perquè aquests arribin a tothom, aplicant la tarifació social a tots els serveis, i també prioritzarem la contenció i reducció en la despesa ordinària i política, com a criteri de racionalització.

 • Aplicarem la tarifació social al conjunt de serveis municipals. Cada família pagara els preus públics segons la seva renda. Serveis públics a l’abast de tothom. Serveis d’Atenció Domiciliària, l’Escola Municipal de Música, al Centre d’Arts Visuals, activitats culturals i esportives.

 • Ajustem dels impostos al cost de la vida, inclòs l’IBI per tal de permetre l’equilibri entre les necessitats de recursos econòmics per mantenir els serveis municipals, que la ciutadania demanda, i no carregar les economies domèstiques més enllà de l’evolució del cost de la vida, en general.

 • Instarem a les confessions religioses a pagar els seus tributs com la resta de ciutadans. Actualment l’Esglèsia s’estalvia 270.000€ de pagament de l’IBI en les seves propietats no dedicades al culte religiós.

 • Preveurem i millorarem determinades bonificacions fiscals per a les persones amb més necessitats, així com aconseguir un Impost de Béns Immobles de caràcter social i progressiu.

 • Establirem bonificacions en taxes i preus públics que afavoreixin l’economia social i la sostenibilitat ambiental (fiscalitat verda).

 

5.1. Una gestió municipal transparent i participativa

Per VIC PER A TOTS la qualitat democràtica és una aposta estratègica i transversal, que implica a tota l’activitat municipal, per tal de generar una ciutadania activa i compromesa amb els afers públics. Una ciutadania que ha de tenir al seu abast tota la informació sobre la gestió pública i mecanismes de participació, per poder intervenir en les decisions que els hi afecten.

 • Potenciarem les regidories de barri i crear els Consells de Barris , com a mecanisme de relació permanent amb la ciutadania de cada barri i les associacions de veïns i veïnes, definint a partir d’elles les inversions de proximitat en la via pública.

 • Impulsarem la iniciativa ciutadana local i les consultes populars, entesa com el dret de proposar i promoure una votació perquè el govern municipal desenvolupi un determinat projecte o una determinada acció, és un dret fonamental de la participació democràtica.

 

5.2. Claredat i transparència en la gestió del pressupost, incloent una auditoria externa a la finalització del mandat

 • Garantirem total transparència per donar a conèixer a què es destinen els diners, quins costos tenen els serveis i on van a parar els impostos.
 • Promourem un codi ètic que reguli i rebaixi els sous i dedicacions dels regidors i càrrecs de confiança.
 • Eliminarem les targetes d’alcaldia i les partides de lliure assignació d’alcaldia.
 • Desplegarem unes subvencions a les entitats, públiques, transparents i de lliure concurrència.
 • Abordarem un procés d’auditoria, revisió i remunicipalització de les empreses externalitzades per ser més eficients i transparents. Consulta ciutadana sobre la remunicipalizació de la gestió de l’aigua.
 • Assegurarem que un mínim del 5% del pressupost municipal sigui assignat pels veïns i les veïnes dels barris en projectes i propostes que ha presentat la mateixa ciutadania
 • Fomentarem que cada vegada més proporcions del pressupost municipal puguin ser assignades participativament, de forma progressiva i en funció de l’experiència i els resultats obtinguts.
 • Garantirem que les inversions de gran impacte social, pressupostari o ambiental siguin sotmeses a debat públic, i si cal a consulta.
 • Desenvoluparem la democràcia participativa a través de Consells Ciutadans dotats de recursos materials i financers i en què els ciutadans i les ciutadanes que hi participen són seleccionats per sorteig.
 • Demanarem la rendició comptes públics de la gestió pressupostària, tant de la seva elaboració com de la gestió. Auditories de barri anual, explicant de manera pedagògica a què es dedica cada euro del pressupost municipal. A més, al final de mandat tornarem a encarregar una auditoria econòmica independent, que garanteixi una visió objectiva de la situació municipal de les finances de l’Ajuntament.
 • Planificaren un pla de mandat aprovat via procés participatiu i consulta ciutadana.
 • Mantindrem l’austeritat i eficiència en la gestió dels recursos, amb criteris de contenció en la despesa de personal, en el funcionament ordinari, i en la despesa política.

 • Publicarem un autentic portal de transparència municipal. Facilitarem l’accés a tota la informació, de manera fàcil i entenedora.

 • Aprofundirem en els mecanismes de control, participació i de voluntariat en els diferents àmbits de la vida local.

 • Realitzarem una auditoria de les despeses i els deutes municipals, en especial dels processos de contractació pública, per detectar possibles irregularitats, actuar contra les persones responsables i totes les que s’hagin enriquit il·lícitament, i prendre les mesures de revisió de procediments necessàries per evitar que es puguin repetir en el futur.

 • Implementarem la figura de la Sindicatura Municipal de Greuges, com a institució que contribueix a reforçar la mediació amb la ciutadania i l’aportació de propostes de millora al funcionament municipal.

 • Instituirem el Consell de Barri com a òrgan principal de proximitat i de participació ciutadana, basat en la capacitat de vehicular propostes a les instàncies superiors de deliberació política. Aquests consells tindran una periodicitat bimensual, faran un seguiment regular de l’acció de govern i de l’estat d’aplicació del pressupost.

 • Dotarem el Consell de Ciutat d’un paper vinculant en les seves decisions i definir uns consells de barri com organs de participació.

 • Fomentarem les iniciatives de voluntariat i bancs del temps com a impuls de la acció comunitària.

5.3. Dret a decidir

Des de VIC PER A TOTS considerem vital que des del món local s’avanci cap a una societat més justa i democràtica. Ens trobem en un any vital per aconseguir grans canvis i transformacions a nivell democràtic, social, econòmic i polític, que atorguin més poder de decisió a la població. 

Així mateix, veiem imprescindible posar fi al règim del 1978, ja que ha esdevingut obsolet i no respon a les demandes de major democràcia i llibertats de les majories socials del nostre país. Per això ens comprometem a:

 • Donarem ple suport des de l’Ajuntament de Vic a totes les iniciatives que, impulsades per la societat civil, suposin un avenç per obrir processos constituents que portin a les transformacions democràtiques i socials àmpliament reclamades per la majoria de la societat.

 • Defensarem, impulsarem i facilitarem l’exercici del dret a decidir de les catalanes i els catalans, ja sigui en forma de referèndum o de consulta.

Espai públic de qualitat a tots els barris

Treballarem per garantir equipaments i espais públics de qualitat i a la mida de les persones. A més, mantindrem el compromís amb les polítiques verdes de sostenibilitat i de respecte a l’entorn natural, optimitzant els recursos i comptant amb la participació de la comunitat.

 

6.1. Les inversions en equipaments i espai públic 

Prioritzarem l’adequació i millora dels equipaments existents i planificarem aquells de nova construcció segons la seva transcendència social. Alhora, seguirem millorant l’espai públic a tots els barris. Eliminarem barreres arquitectòniques i punts foscos, afavorint la seguretat viària i dignificant places i parcs. La participació dels veïns i veïnes per aconseguir-ho serà  imprescindible.

Els objectius principals són:

 • Nova Biblioteca al sud de la ciutat a l’antiga Caserna.

 • Remodelació i ampliació del Mercat Municipal.

 • Piscina municipal al sud de la ciutat.

 • Creació de la Zona d’esport i lleure a al Puig dels Jueus.

 • Escola bressol al nord de la ciutat (Sucre) .

 • Manteniment del Centre de Dia dels Caputxins i obertura d’habitatges dotacionals per la gent gran al barri de l’Estadi.

Centre Cívic al barri del Sucre.

 • Pla d’Espais Buits per donar vida i ús social a solars i parcel·les sense urbanitzar: horts socials, aparcaments gratuïts, espais de lleure per a gossos….
 • Pàrquing gratuït pròxim al centre per millorar l’accessibilitat i afavorir el dinamisme dels eixos comercials.
 • Revisar el pla urbanístic per tal de recuperar i protegir els sòls agraris, especialment el sector de la Pota Sud, la Bòvila i el Graell.

 

6.3 Millorar, remodelar i adequar l’espai públic:

 • Remodelarem del Carrer Nou.

 • Adequarem i arrenjarem els carrers sense voreres (accessos Plaça Osona, Santa Anna, Camí de l’Escorial, trams del C. Sant Jordi).

 • Millorarem l’espai urbà del Carrer Pare Huix, Plaça Francesc Moragues, C. Montserrat.

 • Per uns carrers, parcs i places per a tothom, amb l’eliminació de barreres arquitectòniques, fent de Vic ciutat accessible al 2020.

 • Senyalitzarem els camins escolars amb espais segurs pels infants.

 • Desenvoluprem de plans anuals per millorar l’espai urbà, la mobilitat i l’accessibitat.

 • Remodelaremdel clavegueram, prioritzant les zones baixes del municipi.

 • Concretarem els Plans de Millora de l’Espai Urbà amb la participació del veïnat, a través de les associacions veïnals i el treball a les regidories de barri, prioritzant la millora de l’accessibilitat i la mobilitat, així com la seguretat del trànsit.

6.4 Invertir en sostenibilitat ambiental:

 • Durem a terme Pla de rehabilitació i ampliació de l’anella verda de la ciutat.

 • Crearem del Centre de Recursos Ambietals vinculat a la UVIC i ubicat a la zona del Sucre.

 • Elaborrem del Pla Director de l’Energia.

 • Impulsarem la creació del Parc Agrari de la Plana de Vic per tal de protegir els sòls agrícoles de la ciutat (Bòvila i Graell) de l’especulació i el creixement urbanístic.

 

6.5 Desenvolupar projectes de Territori intel·ligent:

Durem a terme:

 • Projectes per millorar l’eficiència energètica del patrimoni municipal

 • Projectes per donar servei de Wifi Ciutadana als espais públics

 • Projectes de telegestió i millora dels serveis municipals

 • Projectes de digitalització de base documental i cartogràfica

 • Projectes que incrementin la productivitat dels Serveis tècnics

7. Medi ambient

Des VIC PER A TOTS defensem una idea clara de generar sostenibilitat social, ambiental i econòmica, d’avançar inexorablement en la lluita contra l’especulació, contra el trinxament del nostre territori, contra la destrucció de la nostra economia, d’acord amb la nova cultura de l’aigua. Per afavorir un model social i econòmic basat en el benestar de les persones, en el desenvolupament de la societat en totes les seves vessants, i que indefectiblement ho faci en harmonia i equilibri amb el medi.

En coherència amb el nostre compromís ecològic, ens plantegem assumir el repte de reforçar i incrementar les polítiques municipals de sostenibilitat.

Igualment continuarem treballant per promoure una conducta cívica i responsable de les persones vers els animals, que alhora garanteixi una tinença responsable dels animals de companyia.

7.1  Estalvi d’energia i impuls a les energies renovables:

 • Reforçarem l’estalvi energètic de tota mena de consums, elèctrics, de combustibles, mitjançant normes d’ús de la climatització racionals i mitjançant sistemes de control i de reducció, com sectorització, tancaments i finestres eficaços i il·luminació eficient, a tots els edificis i vies públiques, desenvolupant les línies estratègiques del Pla d’Acció d’Energia Sostenible.

 • Durem a terme polítiques energètiques basades en l’estalvi, l’eficiència i les energies renovables. Compromís Vic 2020 Ciutat Verda Europea.
 • Fomentarem progressivament el consum preferent d’energies renovables certificades, a l’administració i als serveis públics municipals, amb la contractació de subministrament d’energia verda i una aplicació efectiva de la nova ordenança d’energies renovables.

 • Ampliarem el consum de biomassa als equipaments públics (escoles) en substitució d’energies no renovables, particularment de combustibles fòssils. Durem a terme un pla de substitució de calderes i interconnexió d’edificis per compartir serveis.

 • Fomentarem la producció d’energies renovables per fer front a les exigències de les normes europees de cara a 2018 i 2020, al sector públic i al privat, respectivament, amb l’aprofitament de sostres i terrenys públics sense usos alternatius per generar electricitat d’origen fotovoltaic i donant prioritat a les iniciatives d’economia social.

 • Recuperarem de la comissió de medi ambient, amb participació de les entitats ciutadanes. Pel seguiment de la situació ambiental al municipi i, per a la elaboració i seguiment de mesures ambientals.

 • Donarem prioritat a la construcció ecoeficient i la rehabilitació i gestió energètica d’edificis.

 • Impulsarem la creació de xarxes de distribució dels vehicles elèctrics i fomentar l’ús de vehicles no contaminants (bicicletes i carsharing).

7.2. Mobilitat i transport urbà

 • Revisarem el Pla Local de Mobilitat per subsanar les principals problemàtiques sorgides en el darrer mandat.

 • Ampliarem les polítiques de pacificació dels trànsit, de forma progressiva i consensiuada amb els veïns i coemrciants.

 • Pàrquing gratuït pròxim al centre per millorar l’accessibilitat i afavorir el dinamisme dels eixos comercials.

 • Implantarem targetes de transport a preu taxat per a determinats col·lectius: joves, gent gran, famílies nombroses, famílies monoparentals. Establirem una targeta gratuïta per al transport públic local per als aturats sense subsidi.

 • Analitzarem i proposarem millores en la logística de la distribució comercial i el transport industrial.

 • Implantarem ginys per a la moderació de la velocitat al nucli urbà.

 • Jerarquitzarem els carrers, de forma que uns pocs assumeixin el trànsit de pas.

 • Farem campanyes de conscienciació de la mobilitat a peu i amb bicicleta, com a mitjà d’excel·lència per transitar per la ciutat (zones vianants i carrils bici).

 • Fomentarem la recuperació de l’espai públic urbà com a marc de vida i redreçarem la cohabitació de les diferents activitats urbanes.

 • Reclamarem l’extensió dels serveis de transport públic intermunicipals i ferroviaris a les nits, els caps de setmana i els festius.

 • Situarem els passos de vianants a l’alçada de la vorera i no de la calçada per tal que siguin els vehicles els qui trobin l’obstacle i no els vianants i reduir la velocitat dels cotxes i protegir els vianants.

 • Ampliarem les voreres dels carrers fins a 1’30 metres per tal que hi puguin transitar amb tranquil·litat dues persones o bé un cotxet d’infants; convertirem els carrers estrets en vies de prioritat invertida (el carrer Nou).

 • Incrementarem la xarxa de carrils-bici en la línia del que preveu el PITC (Pla d’Infraestructures i Transport de Catalunya) i el Pla Estratègic de la Bicicleta de Catalunya.

 • Ampliarem les zones comercials i en crearem de residencials amb prioritat per als vianants i amb circulació limitada als vehicles dels residents i als de càrrega i descàrrega. Establirem espais de transició amb la trama viària més “dura” a un màxim de 30 per Km/hora i zones, on el cotxe continuï tenint preferència (eixos transversals i de circumval·lació), a 50 km/hora

 • Garantirem l’accessibilitat de totes les persones (eliminació de barreres arquitectòniques i estructurals), facilitant nous espais funcionals (noves zones de vianants i d’ús de circulació restringida) per a tothom, especialment per la gent gran, els infants, les persones amb mobilitat reduïda, i que faciliti l’ús dels estris rodants com cotxets de criatures, carros d’anar a comprar, cadires de rodes…

 • Alliberarem del trànsit motoritzat determinats carrers (o carrils) els caps de setmana perquè hi circulin bicicletes i vianants.

 • Facilitarem el transport col·lectiu o el transport compartit d’accés als centres de treball i als pàrquings gratuïts de la ciutat. Millorarem freqüències i connectivitats de la xarxa d’autobusos.

 • Durem a terme una política d’ajuts al transport públic per a les persones amb discapacitat i amb problemes de mobilitat

 • Difondrem i impulsarem el servei de cotxe compartit.

 • Continuarem reivindicant la posada en marxa, a mig termini, d’un servei de Metro comarcal des de Centelles fins a Torelló.

 • Instal·larem sistemes de recàrrega “lenta” d’energia elèctrica als pàrquings municipals.

 • Instal·larem sistemes de recàrrega “ràpida” a diferents indrets de l’espai públic de la ciutat.

 • Potenciarem l’adquisició de vehicles elèctrics per als serveis municipals.

 • Garantirem una xarxa de bicicletes més àmplia, segura i coherent que faci de la bicicleta un vehicle d’ús habitual, no només pel lleure.
 • Alliberarem el trànsit motoritzat determinats carrers (o carrils) els caps de setmana perquè hi circulin bicicletes i vianants.
 • Establirem carrils-bici segregats allà on sigui possible.

 • Establirem bici-carrers que conformin “itineraris recomanats”.

 • Redissenyarem el servei municipal de lloguer de bicicletes, modificant-ne les ubicacions, abaratint-ne el preu i vinculant-lo a determinats col·lectius (estudiants universitaris, estudiants de centres de secundària, treballadors dels polítgons, etc)

 • Apostarem decididament per la bicicleta elèctrica (o de pedaleig assistit).

 • Tindrem en compte en l’adquisició de nous vehicles de transport públic que tots puguin dur almenys tres bicicletes al davant.

 

7.3  Aigua

 • Lluitarem per la recuperació del caràcter públic de la gestió de l’aigua, amb una consulta ciutadana sobre la remunicipalizació d’Aigües Vic SL.

 • Vigilarem, a través dels mecanismes de control municipal legalment establerts, que les explotacions agrícoles i ramaderes establertes en el nostre municipi compleixin els criteris ambientals que exigeix la llei.

 • Exigirem, d’acord amb el que estableix la llei i en col·laboració amb el Consell Comarcal, la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que les empreses establertes a Vic depurin les aigües que utilitzen en els seus processos productius.

 • Avançarem en la posada en funcionament de la doble circulació d’aigües (per a fer que les aigües pluvials vagin directament al riu) i garantir, d’aquesta manera, el cabal mínim ecològic dels rius Gurri i Mèder

 

7.4.  Residus

 • Apostarem per la millora de la recollida selectiva, amb l’aplicació progressiva del Porta-Porta començant per una prova pilot en barris específics de la ciutat.
 • Fomentarem mesures de Reducció, Reutilització i Reciclatge de tots els residus, en qualsevol àmbit de la ciutat, públic o privat, urbà o rural.

 • Vetllarem per assolir un fort augment en la recollida de fracció orgànica i reducció d’impropis a la fracció resta dels residus urbans.

 • Fomentarem les bones pràctiques ambientals entre el comerç local quant a residus mitjançant campanyes, incentius i controls.

 • Potenciarem la utilització de la deixalleria mòbil a tots els barris de la ciutat.

 • Fomentarem la gestió sostenible dels residus des de la deixalleria, fent que esdevingui un equipament d’educació i formació ambiental, mitjançant tallers de recuperació dels materials.

 

7.4  Fomentar l’activitat agrícola i la pagesia:

 • Impulsarem la creació del Parc Agrari de la Plana de Vic per tal de protegir els sòls agrícoles de la ciutat de l’especulació i el creixement urbanístic.
 • Dinamitzarem el projecte d’horts socials a més espais buits de la ciutat i el parc d’horts urbans municipals.

 • Lluitarem contra l’especulació del sòl agrícola mitjançant totes les eines que permet la normativa i en estreta col·laboració amb altres administracions.

 • Crearem un banc de terres al sector de la Bòvila, Graell , amb tres objectius: utilització de totes les terres de conreu, fort augment de la producció i professionalització dels qui treballin la terra, per tal de fomentar l’ocupació.

 • Fomentarem el consum quilòmetre zero amb mesures de recolzament comercial als productors locals, i fomentant l’establiment de nous productors/comercialitzadors.

 • Crearem una marca agrària local, seguint l’exemple de pobles i ciutats dels voltants, per tal de consolidar i dotar de personalitat pròpia el sector agrari local. Posarem el sector agrari en contacte amb el sector de l’hostaleria i dels centres de formació d’hostaleria locals per augmentar-ne el seu valor.

 • Formarem nous agricultors. Establirem i/o potenciarem un programa de formació en col·laboració amb el Parc Agrari i preferentment amb seu a la ciutat.

 

7.5  Protegir el patrimoni natural:

 • Promourem el Parc Agrari de la Plana de Vic per tal de preservar el caràcter rural i agroramader de l’entorn periurbà de la ciutat, conservant-ne les seves característiques naturals i els valors ecològics que li són inherents.

 • Protegirem els espais naturals amb valor ecològic, paisatgístic i de connectors i els elements d’interès local (arbres monumentals, rieres, arbredes, etc).

 • Treballarem, en col·laboració amb el Consell Comarcal i els departaments específics de la Generalitat de Catalunya, per garantir que les aigües que arriben al Mèder i Gurri siguin netes. Vetllarem, replantant la flora autòctona si cal, perquè es conservi la vegetació de ribera en aquests cursos fluvials al seu pas pel nostre municipi.

 • Realitzarem campanyes de conscienciació per la població local i els propietaris, amb la finalitat que entenguin que tenir espais naturals protegits és un privilegi i no un problema.

 • Informarem i assessorarem, en col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona i la Generalitat de Catalunya, als agricultors, ramaders i propietaris forestals de com aconseguir explotacions més sostenibles i/o certificades ecològicament, i les possibles subvencions dels diferents institucions i de la UE.

7.6 Protegir els animals i promoure la tinença responsable:

 • Implementarem espais per a gossos en solars buits de la ciutat.

 • Desenvoluparem campanyes de conscienciació, sobretot en l’àmbit de l’adopció d’animals de companyia.

 • Reforçarem la col·laboració amb els veterinaris i veterinàries de la ciutat en el desenvolupament de campanyes i en la promoció d’una tinença responsable.

 • Controlarem i protegirem els animals que viuen als parcs públics.

 • Garantirem l’accés d’animals de companyia als transports públics urbans amb les condicions de seguretat pertinents.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

Anuncis
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: