Codi ètic

El desafiament que ens hem proposat de regeneració de les nostres institucions municipals, puix que entenem i creiem fermament, que aquesta necessària regeneració és la que ens permetrà l’exercici pràctic de les nostres llibertats i drets. Unes llibertats i drets assolits al llarg de la història i no absentes de lluites i conflictes polítics i socials. La conquesta de la plena igualtat d’oportunitats per al conjunt de la ciutadania condició imprescindible per retornar-li al poble la sobirania que mai havia d’haver perdut. Retornar la veu al poble ens permetrà retornar-li al concepte de democràcia llur veritable significat i sentit polític. Per això mateix hem volgut començar deixant molt clara la constància del nostre compromís ètic amb els nostres conciutadans i ciutadanes. Un compromís que entenem que comença per la recuperació de la política, una concepció de la política que anteposi els interessos i les necessitats de les persones als dels poders econòmics i financers i que per tant mostri un total respecte als drets humans.

Per això entenem que el primer i més important punt d’aquest compromís ha de ser promoure la plena igualtat d’oportunitats i respecta a totes les persones, lluitant contra tota forma de racisme, xenofòbia, masclisme i exclusió, sigui per raons de creences com per la identitat de gènere o orientació sexual. En definitiva defensar la Declaració Universal dels Drets Humans.

Democratització de la representació política, fiscalització i rendició de comptes

1- Defensar i complir allò establert en el programa electoral de la candidatura de consens i actuar com a representants/es obligats respecte les decisions preses en els distints àmbits i òrgans democràtics i oberts al conjunt de la població, prèviament fixats en la candidatura, promovent la corresponsabilitat política de tots i totes.

2 – Fer públiques les seves agendes, per tal de fer visible amb qui es reuneixen i els temes que es tracten. Es faran públics també els ordres del dia i les actes de les reunions, a fi de transparentar al conjunt de la ciutadania el dia a dia de la nostra acció política i pública.

3 – Facilitar tots els seus ingressos, béns i rendiments patrimonials, així com totes aquelles dades necessàries per a la detecció́ de possibles conflictes d’interessos. En aquest sentit es promouran activament l’elaboració d’auditories ciutadanes. 

4- Limitar i reduir al màxim els càrrecs de confiança que actualment hi ha a l’ajuntament. Fer públics els criteris de contractació dels càrrecs de càrrecs de confiança a fi de garantir la màxima equitat i igualtat d’oportunitats a l’hora de poder accedir a aquests càrrecs.

5- Rendició de comptes de les actuacions dels representats/es davant de la ciutadania, mitjançant les Assemblees Ciutadanes mensuals i una audiència pública anual. 

6 – Garantir la  màxima participació de la ciutadania en la presa de decisions rellevants i en el posicionament polític de la candidatura sobre temes estratègics i projectes d’impacte social, econòmic, ambiental o urbanístic  a la ciutat

Finançament, transparència i gestió de les despeses de la candidatura

La candidatura es compromet en lo referent a la seva campanya a:

1 – Ser transparent en la seva gestió, publicant desagregades totes les dades referents als ingressos i despeses.

2- La renuncia explicita als crèdits bancaris i a les donacions de particulars que pugin coartar la independència política de la candidatura. La candidatura tindrà un compromís explícit de treballar amb les institucions de la banca ètica per garantir la independència i la coherència amb el seu programa.

3- Apostar clarament per una limitació dràstica de la despesa en campanya electoral.

4- La candidatura farà un ús del finançament coherent amb aquest codi ètic i els seus valors, realitzant aportacions puntuals i finalistes encaminades a enfortir el teixit associatiu (sense generar dependències o clientelismes).

Professionalització de la política, supressió de privilegis i mesures contra la corrupció

1-Establir un sou màxim equivalent al dels grups anàlegs en l’estatut de la funció pública o en tot cas a tres salaris mínims interprofessionals com a salari net mensual. Entenent que aquesta retribució garanteix unes condicions dignes per exercir les responsabilitats i funcions que suposa el càrrec assumit. El sou serà variable també en funció de les responsabilitats.  

2- No duplicar sous ni cobrar remuneracions extres per assistir a reunions.

3 -Renunciar als regals i privilegis que se’ls puguin oferir per la seva condició i que puguin significar un tracte de favor.

4- No duplicar càrrecs a les institucions, tret d’aquells vinculats a la seva condició de regidor/a.

5- Limitar el seu mandat a dues legislatures consecutives.

6- Respectar el règim d’incompatibilitats (a desenvolupar tenint com a referència el dels empleats públics).

7- Compromís de renúncia o cessament de forma immediata de tots els càrrecs, davant la imputació per la judicatura de delictes relacionats amb corrupció, prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació de fons públics ja sigui per interès propi o per afavorir terceres persones. Així com també en casos d’acusació judicial per delictes de racisme, xenofòbia, violència de gènere, homofòbia o altres delictes contra els drets humans o els drets de les persones treballadores.

8- Evitar contractació pública amb empreses en les quals es pogués tenir participació o interès directe, o a través de familiars directes.

9- Assumir la impossibilitat d’accedir, després d’assumir càrrecs públics, a empreses privades l’activitat de les quals hi hagi o hagués tingut connexió d’interessos en les seves tasques com a representant, amb prohibició expressa d’assumir durant 8 anys (dues legislatures) responsabilitats executives en empreses connexes amb les seves responsabilitats, i mai com a membres dels seus Consells d’Administració.

10- No permetre o evitar en tot lo possible la privatització dels serveis públics i de les empreses públiques.

11- Desenvolupar mecanismes per la conciliació entre la vida familiar i política.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

Anuncis
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: