Mesures per a garantir la transparència i el bon govern en l’actuació municipal

576_1449695349_Ple_Ajuntament_Vic_foto_Adria_Costa_2015-010

 

Mesures destinades a introduir millores en l’àmbit del bon govern i la gestió pública.

1- Els càrrecs electes d’aquesta Corporació es comprometen davant la ciutadania de Vic que si mai són imputats judicialment, per motius relacionats amb qualsevol causa de corrupció, dimitiran de forma immediata de totes les seves responsabilitats a tots els efectes i el grup al qual pertanyin deixarà de rebre l’assignació de diners públics que com a grup municipal tinguin reconeguda durant el mandat en qüestió.

2- Els càrrecs electes d’aquesta Corporació faran pública llur declaració de béns i el registre d’interessos. Els membres de l’equip de govern, a més, faran pública la seva declaració de renda i les dietes individualitzades, si és el cas, a l’apartat de transparència de la web municipal, sens perjudici de totes les altres obligacions que la vigent normativa de transparència exigeixi.

3- Dins del termini de 3 mesos, el Plenari de l’Ajuntament de Vic haurà de sotmetre a aprovació inicial una proposta pionera d’ordenança municipal de transparència per fer accessible tota la informació municipal a la ciutadania. Aquesta proposta es treballarà i s’informarà en el si de la comissió informativa que correspongui, o de la que es pugui crear a l’efecte.

4.- Redacció i divulgació d’una nota informativa de l’alcaldessa, així com de CDC, demanant disculpes públiques a la ciutadania de Vic per l’afer Dilart i les irregularitats administratives comeses quan era regidora i primera tinent d’alcalde, on s’entomi el “mea culpa” i el compromís d’aprovar les mesures aquí descrites en un ple municipal per a erradicar aquesta pràctica de l’Ajuntament de Vic i de qualsevol organisme on s’hi tingui representació.

5.- Retornar el benefici empresarial de les factures que la intervenció denoti incompatibles d’acord amb la normativa vigent, si és el cas.

6.- Encarregar una auditoria expressa i específica de tots els processos de contractació municipal, independentment de l’import contractat, que a la vista del que ha succeït es determinin com a essencials per la intervenció de l’Ajuntament.

7- Encarregar a l’equip de govern d’aquest Ajuntament en col·laboració amb l’Oficina Antifrau de Catalunya el desenvolupament i la implantació del pla d’integritat que ha de permetre:

  1. Avaluar el risc per a la integritat de l’organització amb l’objectiu d’elaborar i planificar adequadament el marc institucional d’integritat.
  2. Aprovar codis de bon govern que incloguin valors, deures i compromisos ètics de l’equip de govern i dels funcionaris locals, així com les sancions corresponents en cas que no es compleixin.
  3. Elaborar un Reglament de conflictes d’interès i incompatibilitats per als politics locals i directius que, respectant la normativa general, desenvolupi obligacions per als electes de l’Ajuntament.
  4. Creació d’una comissió d’ètica externa, que vetlli per compliment dels Codis de bon govern i el Reglament sobre conflictes d’interès i incompatibilitats.
  5. Desenvolupar un pla de prevenció de riscos de corrupció.

 

Mesures orientades a reforçar i fiscalitzar el règim de contractació municipal.

1- Donar compliment de forma immediata a la nova redacció de l’article 60 del TRLCSP per remissió de la llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic que ha entrat en vigor a finals del passat mes d’octubre i que amplia la prohibició de contractar a familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

3- Retirar d’immediat la delegació de firma a tots els càrrecs eventuals (confiança política) per validar qualsevol tipus de factura o contractació, complint així les estipulacions de la LRHL i de l’EBEP.

4- Incorporar en les bases d’execució del pressupost la fiscalització prèvia i limitada dels contractes menors i de les despeses de menys de 3005,06€, previ acord del Ple, a proposta de la Presidenta, en els extrems que l’article 219 de la LRHL estipula, així com aquells altres que puguin establir-se per la trascendència en el procés de gestió. Igualment caldrà exercir la fiscalització plena de tots ells en posterioritat mitjançant una auditoria. S’entén que sobre els actes, documents o expedients que hagin donat orígen a la fiscalització prèvia, serà sobre els que caldrà realitzar l’auditoria i remetre-la anualment al plenari de l’Ajuntament.

5.- Incorporar en les bases d’execució del pressupost “el procediment negociat sense publicitat” en els contractes menors a partir de 1.500€ per garantir els principis de concurrència, transparència, confidencialitat i igualtat i no discriminació, exceptuant els casos de força major o d’acció immediata degudament justificats.

6.- Tots els proveïdors de l’Ajuntament, independentment de quin sigui l’import facturat, signaran la declaració d’incompatibilitat regulada per llei. A més, les bases d’execució del pressupost hauran de preveure un control dels imports facturats per cadascun dels proveïdors perquè quan aquests superin durant l’any la barrera dels 18.000€, malgrat que sigui per conceptes i factures diferents (sobre les quals s’haurà hagut de dur a terme un negociat a partir de 1500€ segons allò descrit anteriorment) es determinarà, quan procedeixi, que a partir de l’excés s’estipuli un procediment negociat amb publicitat. En definitiva, es tracta d’evitar la possible picaresca de fraccionar factures o treballs durant l’any per no superar la quantia del contracte menor, si és el cas.

7- Incorporar els representants de l’oposició en totes les meses de contractació de les licitacions, independentment dels imports que es contractin.

8- Es publicaran a la web municipal els expedients i convenis de contractacions i subvencions, a més de tota la documentació de la mesa de contractació.

Mesures orientades a reforçar els mecanismes de transparència de les actuacions urbanístiques.

1- Tota la documentació de cada expedient de planejament vigent (memòries, normes, plànols, etc.) serà accessible a través del web municipal i podrà ser consultada a través del plànol continu interactiu, que ha de permetre fer cerques tant a nivell territorial com a través del nom del carrer i del número. Així mateix, a través d’una cerca avançada, es podrà consultar cada figura de planejament amb el nom del carrer i número, o bé amb el nom o número de l’expedient urbanístic que li és de referència.

2- Tots els convenis urbanístics, tant els associats al planejament vigent com els aïllats, constaran en un “Registre de Convenis Urbanístics” creats a l’efecte i seran publicats integrament a la web municipal.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

Anuncis
%d bloggers like this: